Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Rasmus Augustinus (1566-03-25?)

25. Marts (1566?)

Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe.

Betragtninger i Anledning af Mariæ Bebudelsesdag. Han beretter om et i Næstved begaaet Mord m. m. Sender Fru Birgitte et Skrift af Biskop Hans Albretsen og takker for hendes Brev og Gave. Oluf Mouritsen Krognos har udvirket hans Fritagelse for et Skattepaalæg.

Christus øser det søde wand, Psalm. xxiij.

Der sørgende hierter wel ledske kand. Ioh. iiij.

Min fromme oc gudfryctige kiære frw, eder er well witterligt, huad skeet er i dag femtem(!) hundrit aar sijden oc nogle aar der till, at den hellige engill Gabrieli bar iomfrw Mariæ rættelig gode tidender paa allis wore wegne nid aff himmelen, den tijd hand blef wdsent af gud till Nazaret oc till hende i Galileia land oc bad hende wære glad, thi hun skulle føde den welsignede sæd Iesum Christum till werden, oc da er wisselig skeed saa stort it iertegn, att de hellige engle, som hafue tusin fold bedre forstand paa guds oc menniskins natur end wi arme syndere, kunde aldrig nocksommelig der paa seg forundre, huorledis de hellige trefoldighed hafue werked denne guddommelig oc høye gierning, at den euige gud, som ingen begyndelse eller ende hafuer haft, er nu blefuen den, der hafuer mett menniskens kiøn baade begyndelse oc ende. Den wdødelig gud er nu blefuen it dødeligt menniske, den wsiunlige gud er nu blefuen it siunligt menniske, den rige gud och konge er blefuen det fattige barn eller norn 1 , som hafuer lagt seg wnder den fattige iomfruis hierte, altsammen, paa det hand vilde sla døden i hiel, tage Satan til fange oc skicke os det euige lif. Thi ske hans godhed lof oc ære euindelig, amen. Min kiære frw, meg kan nu det ingelunde forundre, huor for att wor himmelske fader hand giør os det i disse dage saa langsamt 2 met denne feyde oc wfred, thi her skier nu saa megen whørlig Iast oc synd alle wegne, at fromme s. 444 chris[t]ne maa græde wijd, oc synderlig er nu it stycke skeet i disse dage her for Næsted, som ti konge riger maatte straffis for. Thi en mand mett sin hustru, moder, gaarquinde oc nogre andre der till mett hafue saa ynckelig formyrt en anden mand, att grusomt er. Førs[t] stolle de hannem en stor haab pendinge fra, der næst slo de hans hals sønder i marcken paa morsti 1 , siden lagde de hannem for suin i en suinsti. Der han ey kunde opædis, grofue de hannem nid i en kornlade. Der fra toge de hannem op igien oc hugge hannem i mange stycke. Paa det sijdste, der de wille bage, bare de styckene ind i en sæck oc hannem opbrende i saa maade, att der de lagde it lau 2 mett træ, da lagde [de] it andit mett hans limmer, huilkid den bekiende, som wor met oc blef rætt for Næstijd xiiij dag martij, met megit meer, end ieg kand bescrifue. Den almectigste gud forbarme dig ofuer os oc styre altijd wor hw oc sind mett den helligand, att wi icke skulle gifue diefuelen rum, som wisselig bestod mett sin røst att hafue hulpit disse att fulkomme denne forbande gierning, der en besætt menniske blef manit i Stefuens hærit. Gud hielpe os, gud beuare os nu oc altijd, amen. Kiære frue, sender ieg oc eder en scrift, som doctor Iohannes bispen lod wdgaa i disse dage til alle præ[s]terne her i Siælland 3 , som maa wel ske kand oc well tiæne eders predicant, then danne mand her Peder 4 , oc flere met, huo den løster att bruge, thi hun indeholder, huorledis mand kand rættelig giøre bøn om fred i denne farlige tijd. Gud wære och eders fulkommelig løn i euighed s. 445 for eders gode raad i eders scrifuelse oc for eders herlig skienck oc gafue oc alt andit gaat, eders fromhed meg wfortient stedse beuise. Eders kiære søster søn Oluf Mauridsen hafuer mett sin bøn flyt meg forskaanelse for skat paa denne tijd, dij 1 wære gud baade eders oc hans løn i euighed 2 . Den samme euige gud hand opliuse eder oc alle eders gode wenner, iomfruer oc menige hof met den helligands naade, beuare eder fran alt ont oc wnde oss att se eder karsk och sund. Screfuit paa Herlussholm xxv dag martij, paa huilken dag Adan(!) syndede, paa huilken dag synd floden strafede werden, paa huilken dag Iesus blef først menniske i iomfr. Mariæ lif, paa huilken dag guds søn betalede mett sit blod for alle wore synder paa kaarsit 3 .

Rasmus Augustinus,
eder tiener i guds ord.

Udskrift: Erlig oc welbyrdig frw, fru Birgitte Gøye wdi Rinkloster ydmyggelig tilscrefuit.

Egenhænd. Orig i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling (Augustinus). — Trykt i Ny kirkehistoriske Samlinger III. 577 ff.