Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Pernille Oxe (1566-11-16)

16. Novbr. 1566.

Pernille Oxe til Birgitte Gjøe.

Hendes paatænkte Afrejse fra Sæbygaard er bleven forsinket ved en Fogeds Utroskab, der har givet hende nok at varetage. Hun længes meget efter Brev fra Fru Birgitte og haaber snart at kunne besøge hende.

Gud almetygeste hand uere nu altyd hos eder, m. a. k. moster 1 oc hand beuare eder altyd wel fra alt det, som vndt er, oc hand lade eder lenge leue oc leue oc lyde uel, dae wed gud, det skal uere meg sa redt kert adt høre som naegen det menysk, der leuer, saa sant help meg gud, det maed y uyst tro. M. a. k. moster, ieg uyl nu lade al betackelsen bestaed pa dene tyd, men dog skal alle eders mangfoldyg welgernynger blyue vdforglemt hos meg, sa lenge ieg leuer, med al holhed, oc ieg maed wel bekende, adt ieg aller kand forskyled, men gud almetygeste hand skal beløne eder det alsamen. M. a. k. moster, kand ieg aller folskryue 2 eder tyl, sa redt fast meg lenges efter eder. Ieg hade nu strax achted meg adt draue her af landt, men nu kand ieg aller folklaue eder, sa redt vdtrolyg wor foed har skyked syg her 3 s. 458 y mod wos, sa hand har faed meg nock adt tage ware. Den almetygeste gud hand helpe meg wel tyl en gud ende der med. Dersom de hade yk holled sa ylle hus for meg oc skyked dem i sa mange maede vdtrolyg y mod wos, dae ued gud, ieg skolde yk had tøued her sa lenge y land, for gud wed, adt tyden er her wel lang, for mand kand yndt høre her tyl wort folk, oc yk heller har ieg ynd kond hørdt, hor eder lyder, syn 1 ieg skyldes fra eder, oc ieg har nu skreued eder sa tyd tyl oc wed yk, om y haue faed dem. Sa beder ieg eder sa ganske gerne, m. a. k. moster, adt y uylle wel gøre oc skryue meg tyl, det første eder stedes bud, hore eder lyder, oc hore y ere tyl pas. Den almetygeste here oc gud hand beuare eder altyd wel fra alt det, som vndt er, oc lade eder aller døe af dene werden, y men ieg leuer, det uyl ieg, sa sant helpe meg gud, baede troelyg ynske oc bede af gud. M. a. k. moster, sa ued ieg nu ynd sunderlycht adt skryue eder tyl, men ieg haues 2 , ieg uyl sel snart fynde eder med guds help, for strax om fyurten dage, om gud uyl, dae uyl ieg drage her fra oc pa hemuegen 3 . Sa uyl ieg nu yk lenger vmage eder med myn rynge skryuels eller forbyde meg y mod eder, men alle de dage, ieg leuer, dae skal y fynde meg for eders holle dater, der y aller skal haue tuyl paa, det maed y uyst tro. Her med uyl ieg haue eder, m. a. k. moster, den almetygeste here oc gud [befale]ndes baede med lyf oc sel oc alt huys eder kert er, [ha]nd spare oc beuare eder uel fra alt det, som vnd er, oc vnde meg adt fynde eder sund oc glad y guds frycht. Beder ieg eder gerne, adt y uyl syge eders iumfruuer mange gude neter. Gud gyue eder sel cm gude neter, m. a. k. moster. Ex Sebyegaer løuerdagen nest efter sante Mortens dag 1566.

Pernelle Oxs.

s. 459 Udskrift 1 : Min kere morster, ffro Berette Herloff Ttroles, fforstander till Herloffholms skolie, gandske venlig till skreffuett.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve L. 74.