Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Olof Jacobsson (1566-12-11)

11. Decbr. 1566.

Olof Jacobsson til Birgitte Gjøe.

Han opholder sig endnu paa Bregentved hos Oluf Mouritsen Krognos og afventer Fru Birgittes Hjemkomst. Paa Herlufsholm er Tilstanden god. En Bog og et Instrument til hende ere snart færdige. Alle ønske hendes snarlige Hjemkomst.

Min ydmyge och trowillige tiænisth altidt etc. Edle welborne frw Birgitte, gunstige och thilførlaadelige wen, næsth min ydmyge och thilbørlige tackseiielse før alth gott giffuer ieg 2 eder ydmygeligen thil adt wide, thett ieg mig en nw her paa Brentwidt hooss eder kere søstersøn Oloff Mauritzen førholler 3 (then ieg och saa ganske ydmygeligen betacker) och førwenter och førtøffuer ederss lycksalige och s. 460 gladelige hiemferdt 1 , then ieg eder vdaff alt mit hierte ynsker och beder dageligen gud, att han wille werdiges att sende sin helige engil thil eder att beware och beskerme eder ifraa alth 0nth och beholle eder vdi sit faderlige beskytt och beskerm, amen. Hwore thett sig begiffuer paa Herloffsholm, wedt ieg intit annet, en att thennom alle (gud ske loff) lide wel och ære alle wel thil passe, som Dauidt Gynterssberg 2 mig sagde, och kom han ther fraa vdi afften etc. Edle welborne frw, gører nv wel och lerer wel, hwadt ieg eder føregiffuit haffuer. Ederss baag bliffuer flux rede och thessligeste thett instrumente, hwilkit ieg wil och saa førordne, attj thett och saa skole førstaa och her effter kunne gøre natiuiteter etc. 3 Men før all ting, ehwadt i gøre, och hwar i lagedt, thaa ær baade Oloffs och alles wore begeren och ydmyge bøn, thett j wele icke lenge bliffue vde, vdenn wille komme snart hiem igen, hwilket gud alssmechtige gifue at ske, hannom thil ære, eder thil lycke och lycksalighedt och mange fattige thil trosth och hugswalelse, then ieg eder altidt och ewinnerligen befaler. Gører wel och helser doctorinnen, d. Cornelium 4 oc eder iungfrwer s. 461 medt mange 100m gode nætter. Datum Brentwidt onssdagen før Luciæ anno etc. 66.

E. ydmyge och welwillige
Olaus etc.

Udskrift: Erlig welbyrdig frw, frw Birgitte Gøie salige her Herloff Trollis thil Herloffsholm, min gunstige och thilførladelige wenn, ganske ydmygeligen.

Egenhænd. Orig, i Rigsark., Adelsbreve XXIII. 3.