Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Birgitte Gøye (1568-10-21)

21. Oktbr. 1568.

Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne.

Hun takker ham, fordi han har underrettet hende om, at en Person er død af Pest i hendes Gaard i Kjøbenhavn; det fortryder hende meget, at hendes Skriver har optaget ham i Huset.

Kiere her Magnus, gandze gode oc best forthrode wenn, gudt were altiidt mett thig oc løne thig for alle wellgerninger, ieg will findis altiidt tacknemlig. Ieg schreff thig tiill andenn dags gaar, huis ieg haffde att lade thig forstaa. Y gaar fick ieg thinn gode schriffuellsse mett Hans Wallthers 2 berettning om thendt suensche handill oc om thendt dreng, Iacob schriffuer 3 haffuer sent y myn gaardt befengdt 4 oc s. 465 er ther døder etc. Ieg tacker thiig storligen oc gierne for thin gode willge oc besuering, atthu sligt wille lade mig wide och haffue mig slige thiender mettdelt. Ieg haffuir nu schreffuit Iacob schriffuer tiill, att mig sligt storligen fortryder aff hanum, baade for minn egenn schuldt, thj ieg widt icke, naar ieg sellff for orssagis tiill att were ther, oc saa for docter Morthens 1 oc the folks schuldt, som er vdj gaardenn, oc att handt sligt her epther schall haffue y fordrag 2 etc. Saa forfar thw all wider beschiedt vdj myne formere 3 breffue. Att giøre, huadt thig tiill thienist er, findis ieg alle myne dage gantze villig. Gudt allmectigste spare [thig] mett it languarende liiff y lycksalighet oc wellfartt oc lade oss findis glade vdj hans frøet. Hanum befaler ieg thig altidt. Ex Ring closter thendt 21 octobris aar etc. mdlx viij.

Byrgitthe Gøye.

Udskrift: Mynn kiere nestsøschendbarn och besynderliig gode wenn, her Magnus Gullenstern tiill Stierneholm, ritther, gantze wenligen.

Orig. med Segl i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling.