Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Birgitte Gøye (1568-11-04)

4. Novbr. 1568.

Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne.

Christiern Munk er fast besluttet paa at ville have Dorthe Gyldenstjerne til Ægte; hvis Kongen ikke vil gjøre Brylluppet, vil Enkedronningen gjøre det, inden Brudgommen drager af Landet. Hun tilraader Mogens Gyldenstjerne at foreslaa Otte Krumpen at gjøre Brylluppet snarest, da meget kan forandre sig, naar Brudgommen rejser forinden. Hun længes efter at høre, hvorledes han har det i denne Pesttid. Hun har forundt en Mand Husrum i sin Gaard.

Kierre herr Magnus, nestsoskenn barn och ganske besynderlige gode wen, ieg tacker deg saa godwilligen och gierne for alt gaat, som dw meg altijd giortt och bewijst haffuer, huilckid ieg gierne mett deg igien forskylde will, och giffuer ieg deg wenligen till kiende, att ieg nw kom till Kolding, fand ieg Crestenn Munck 1 her for meg och formercker, att hand nw aldelis haffuer besluted thett hoss seg om den handell, som dw well faar att wijde, naar gud will, hand kommer dijd, och ther som hand faar de suar aff deg, som hand begierer, haffuer min fruess naade skreffued kong. maytt. till, att hand wilde giøre der en ring bekostiing paa, saa thett motte komme till en ende, for end hand drog aff landett, och der som hans kong. maytt. icke wilde giøre thett, da wilde hindis naade well giøred. Nw s. 467 tøcte meg saa paa dit gode behag, atther som kong. maytt. icke wilde giøred, och hand hastig skulde aff landett, att dw da wilde handle mett her Otthe 1 , att hand wilde giøred paa en dag eller tho eller paa en afftens tijdt, saa hun motte følge hanum her aff landett, och wilde ieg icke raade, atthett skulle bliffue opsett, till hand kunde komme hijd till Danmarck igen, naar hand drager her aff, thij mand kand aldrij wijde, huor att werden kand wende segh, om thett skulle bestaa seg saa lenge etc. Och kand thw icke tro, huor saare red ieg for deg nw y thenne farlijge tijdt, som nw er der y byen 2 . Gud alsommechtigste hand beware deg naadeligen fra alt thett, som ond er. Och beder deg saa gierne, atthw altijd will skriffue meg till, huor att leyligheeden begiffuer seg for deg, och om ieg kunde bestelle her nogett for deg, da wed gud, att ieg thett mett saa god en wilge wilde giøre for deg som for meg siellff. Will her mett haffue deg gud almechtigste befalendis, bedendiss deg gierne, atthw will sijge doctor Morten 3 mange gode netther paa mine wegne, och att ieg haffuer skreffued Iacop skriffuer 4 till, att huess rom der er neder y min gaar, att hand skall vnde hans suoger thett etc. Ex Kolding mett hast then 4 nouemb. anno 68.

Birgitte Gøye.

Udskrift: Erlig och welbiurdig mand, herr Magnus Gyldenstierne till Stiernholm, ritther etc., min kierre nest soskenn barnn och besynderlige gode wen, wenligen till skreffuett.

Orig. med Spor af Segl i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling.