Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Holger Ottesen Rosenkrantz (1570-01-05)

5. Jan. 1570.

Holger Rosenkrantz til Birgitte Gjøe.

Han og hans Broder Jorgen Rosenkrantz agte at drage til Sjælland.

Min ... well huoes deg williigen b[e]tacket och will [thet] ath fortiene b[e]findis wellig. Och well deg icke forholde, ath ieg mett guds heelp, huere well effther min schadis leilighett icke vden b[e]ssuering, achter ath drage her aff vdj morgen mett min broder Iørgen pa wegen tiill Selland 1 .

Och ther dw west, ath ieg vd[j] made(!) kand tiene deg, ther finder dw meg altiid wellig.

[Och well heme deg] 2 gud befallendes. [B]eder min broder oc Karine seege deg mange gode natt. Aff Beegholm 3 then v dag ianuarij anno lxx.

Holger Rossenkrantzz.

Udskrift: Min kiere nesyskendbarn Bergeete Goye gantz wenligen tiillschriuit.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve LIII. 159. Brevet er meget beskadiget af Fugtighed.