Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Niels Hemmingsen (1571-06-12)

12. Juni 1571.

Niels Hexmmingsen til Birgitte Gjøe.

Han trøster Birgitte Gjøe i Anledning af, at Ring Kloster er hende opsagt; Gud vil vende alt til det bedste for dem, der tro paa ham. Han har talt med Oluf Mouritsen Krognos, i hvis sønlige Kjærlighed hun ogsaa bør søge Trøst. Takker hende for forskjellige Gaver.

Ydmyg helsen altiid tiil forn sent ved vor kiære frelser Iesum Christum. Kiære fru Berethe, kand ieg 1 icke s. 486 fuldtacke eders fromhedt for eders mangfaldelige velgerninger, som i meg stetze oc altiid beuiser vtj mange mode, men gud weed mit hierte oc begering for eder, hanom beder ieg daglige, att hand schal ved sin helligand beuare eder vtj en sand gudtzfrycte oc vtj en christelig tolmodighedt vnder kors oc modgang, som kommer vti adskillige [mode] offuer gudtz børn, rige oc fattige, fri oc wfrj. Di dette er gudtz visse forset, att hand vil alle sine prøffue med korset, paa det di schulle vide, att di icke haffue deres hiem i denne verden, men haffue et andit ferne rige, ssom Iesus gudtz son haffuer denom beret. Der nest att de med korset opueckes tiill att gøre b[øn] tiil gud, vti huilken de støre glæde finde en alle vertzens børn vtj al vertzens medgang oc vellyst. For det tridie vil gud, att modgang schal paa mynde oss om vor endeligt, som er, att vi schulle her fra skedes 1 formedeis døden. Di, som her lider modgang vti gudtzfryct, di forskreckes icke for døden som de wgudelige, med(!) glæde sig vti throen, huilken som mit vtj døden schal indføre dem vti den euige glæde, som Christus haffuer dem beret. Saa tuil meg inthett, min frome fru Berethe, at i iu haffue eders hierte vel befestet vti troen paa vor kiære frelsermand, som vil oc kand hielpe, nar al vertzens magt formoer inthett. Kiære fru Berethe, saa er ieg oc glad, att i icke bedrøffues, for i haffue myst det kloster, ssom [i] haffde vti pant aff k. m. 2 Tuil meg inthett, at thett schal io b[liffve] eder tiill [mer]e glæde en tiill sorge, [thi de]nne sanct Pauli regel er viss: alle ting, v[ere sig med]gang eller modgand(!), schal vendis dem tiill gode, som elsker gud 3 . Gud hand veed vel moden att vende, sig tiill ære oc eder tiill glæde, huadsomhel[s]t eder kand wederfares, ickun setter sagen tiill hanom, hand kand altingist viiselige oc gaffnlige bestille. Talede ieg (min frome fru Berethe) nu nyllige med s. 487 Oluff Mauritzen oc forstud nu som tiill forn hans gode hierte mod eder, saa hand elsker eder icke alene som en modersyster, med(!) som syn allerkiæriste moder, huor aff i skulle en oc husuale eder oc tage det for en gudtz benedidelse. Kiære fru Berethe, vil ieg icke paa denne tiid bemøde eder mett lengere scriffuelse, men tacker eder for eder mangfoldelige velgerninger oc nu besynderlige for den erlige skenck.. [te] smør oc j te oste, i sende meg. Gud løne och beuare eder med althett, i vel ville. Her med eder gud almectiste befallendes. Aff Køffuenhaffn tysdagen øffter trinitatis 1571. Sier eders iomfruer mange gode nætter, oc lader min høstru 1 siie eder mange gode næter oc tack for eder mange velgerni[n]ger.

Niels Hemingssøn, eders t. 2

Udskrift: Erlig, velbyrdig, gudfryctig oc kyske frue, fru Berethe Gøie, forstanderske tiill Herluffsholms fri schole, ganske ydmygelighen.

Egenhænd. Orig. med Segl i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling (Hemmingsen). — Trvkt i Nv kirkehistoriske Samlinger III. 580f.