Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Poulsen (1571-06-12)

12. Juni 1571.

Peder Poulsen til Birgitte Gjøe.

Han trøster Birgitte Gjøe i Anledning af, at hun har maattet fraflytte Ring Kloster.

Myn ydmig hielsen all tydt forsendt ved voer herre Iesum Christum. Betacker ieg 3 ether, kiere frue Byrithe, s. 488 for alle ethers store oc mangfoldig velgierninger emod mig, huilche ether gud beløne. Haffuer ieg hørtt oc spurtt, kiere frue, att y ære nu flytt fra Ringkloster oc tiill Okierr 1 , huor vdaff y vden tuill haffue icke lyden sorrig oc frestelse. Men ieg giffuer ether att betencke en artickell aff then xxxiiij psalm saa lydendis: Then rettuise maa meget lyde, men [he]rren hielper hannom aff altt [d]ett. Ki[ere] frue, y ære visse[lige] aff the rettuise fo[lck] saa att [y] ære først rettferd[ige] for gud then himmelske fader oc haffue alle syndernes forladelse ved troen tiill Iesum Christum. Saa leffue y ocsaa medt en god samuittighedt oc legge vynd paa gode gierninger y ethers kald, ther for skulle y icke tuile her paa y nogen maade, att alle ethers frestelse, sorrig oc modgang skall faa en god ende oc vendes om tiill glede. Ved megen tribulatz 2 oc forfølgelse skulle vy indgaa y himmerigs ryge, men huadt vy skulle lyde y thette elendig verden effter gudtz villie, ær icke then herlighed, ære, trøst oc glede verdt, som skall obenbaris y oss effter døden y then tiilkommendis verden. Vorr bedrøffuelse, som ær timelig oc læt, giør oss en euig oc offuer all maade suar herlighed, vy som icke see tiill dett synlige, men tiill dett vsynlige, thi huadt som synligt ær, det ær timeligt, men huadt som vsynligt ær, thet er euigt. Thett ær visseligen gudtz gode villie, att y skulle saa øffuis oc prøuis medt alle honde frestelse oc bære thett hellige korss ether tiill gode oc salighedt. Herren haffuer ett ….. haand ….. fult skenckt aff sterck vy[n], (syger psalmen) 3 , oc ha[nd] skencker syn kiere børn først deraff, men de vgudelige skulle alle dricke oc vddricke bermen. Kiere frue Byrithe, tencker s. 489 stedtz oc alltydt paa the trende syste artickell, som staa y troen, synderens forladelse, legomens opstandelse oc thett euige liiff, amen. Forackter frymodelig thenne elendige verdens spott oc vselhed, vender ethers hierte oc øgen tiill ett andett verden oc ett fast bedre lijff, end som her ær. Vy haffue alleuegne bedrøffuelse, (siger Christi apostell 1 ), men vy gremme oss icke. Vy haffue angist, men vy ære icke mistrøstige. Vy lyde forfølgelse, men vy bliffue icke forladne. Vy vndertryckis, men vy ødeleggis icke. Huert gud frychtigt menniske oc huer, som ær ett gudtz barn, børr oc skall haffue disse trende vilkorr: thett første att mand skall troe rett, thett andett att mand skall giøre thett gode, thett tredie att mand tolmodelig skall lyde, fordrage oc offueruinde thett onde, thi oss børr att være Christi byllede lyg oc icke blues eller keedes [u]ed hans crucifix oc conterfey y [verden] (sagde vorr herre ….) sk[ulle] y lyde forfølgels[e], men hoss mig skulle y haffue fred. Verer trøstig, ieg haffuer offuerundett verden 2 . Her med, kiere frue Byrithe, skulle y vere tiill fryss oc haffue tolmodighed. thett alderbeste y kunde. Ieg viill yngen dag glemme ether y myn bøn tiill gud. Boell 3 , mester Anders oc hans høstrue 4 helsner ether med megen tacksigelse. Raader oc biuder all tijdt offuer mig som ethers plichtige oc villige tiener. Her medt ether gud befalendis. Screffuit y Roschild 12 iunij anno 71.

Peder Pouelsen.

Udskrift: Erlig, velburdig oc gudfrychtig quinde, frue s. 490 Byrithe Giøe, salig herr Herloff Trolles effterleffuerske, myn besynderlig gunstige gode ven, ydmigeligen tiillscreffuitt.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXIII. 129.