Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Jørgen Ottesen Rozenkrantz (1571-08-17)

17. Aug. 1571

Jørgen Rosenkrantz til Birgitte Gjøe.

Hun har tilskrevet ham, at hun efter at have gjæstet Visborggaard vil besøge ham paa Rosenholm, i hvilken Anledning han svarer, at hun skal være velkommen, naar hun vil tage til Takke.

Myn wenlig helssen altiidt forsendt mett wor herre. Kiere Birgithe Gøye, nestsøskendt barn oc besønderlig gode wenn, ieg betacker teg gantz wenligen oc gierne for møgitt gott, thw meg altiidt giortt oc beuist haffuer. Ieg will thett altiidt godwilligen mett teg forskylle. Kiere Birgithe, giffuer ieg teg wenligen att wide, att ieg haffuer fangit thin skriffuelsse, vdj huilken thw giffuer tilkende, att thw achter straxt effter søndag nestkomendis att drage thill Wysborg 3 , oc est ther for begerindis, att ieg wille skriffue teg tiill, om s. 498 ieg bliffuer hiemme her paa Rossenholm effter søndag 1 , tha wille thw komme tiill meg oc tale mett meg 2 . Kiere Birgithe, saa beder ieg gantz gierne, att thw wilt well gøre oc haffue then wmage oc komme hiidt tiill Rossenholm oc tage teg her natts leygere, ssaadantt ssom thett nw effter leyligheden kandt falde 3 , thw skalt were meg gantz welkommen. Thw wille oc well gøre oc biude meg tiill her forinden, nar thw acther att komme hiidt, tha will ieg mett guds hielp rette meg effter att were her tiilstede. Oc gør altidt gantz gierne, hues teg tiill willie oc kertt [er]. Will her mett befale teg gud almectigste. Dorithe 4 lader helsse teg mett mange gode netther. Aff Rossenholm then 17 august)

aar 1571.

Iørgen Rossenkrantz.

Udskrift: Erlig oc welbyrdig frw Birgithe Gøye, min kiere nestsøskindt barn oc besønderlige gode wenn, wenligen tiilsskreffuitt.

Egenhænd. Orig, med Spor af Segl i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling (Rosenkrantz).