Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Oxe (1571-10-20)

Bogens indhold
Afsender:
Peder Oxe, Holger Ottesen Rosenkrantz, Jørgen Ottesen Rozenkrantz, Peder Bille, Bjørn Andersen Bjørn, Eiler Grubbe og Peder Munk
Modtager:
Birgitte Gøye
Afsendelsessted:
København
Brevudgiver:
Gustav Ludvig Wad, 1854-1929
Dato:
1571-10-20
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

20. Oktbr. 1571.

Syv Rigsraader til Birgitte Gjøe.

De udbede sig Birgitte Gjøes Udtalelse med Hensyn til, hvem hun ønsker Forstanderskabet for Herlufsholm betroet, efterat nu Børge Trolle er afgaaet ved Døden.

Wor ganntz wennlig helsenn nu och aldtid forsenndt med wor herre. Kiere frw Birgitte, morsyster, fenncke och synnderlig gode wenn, nest tacksigelse for altt gott, huilcket att forskylde wij aldtidt wille finndis willige, giffue wij etther wenligen tilkiennde, att effter som gud aldmechtigste nogenn tiid siidenn forledenn haffuer kaldit thend gode manndt Børge Trolle 2 , som aff menige Danmarckis riigis raad wor tilschickit och forordinerit att were forstannder s. 525 for Herloffsholms scole, som aff etthers salig hosbunde och etther, menige adels och anndre erlige menndtz børnn til beste, christeligenn och wel funderit och oprettit er, tha, effterthj thennd fundatz, som i ther paa giort haffue, tilholder menige Danmarckis riigis raad at skulle tilschicke enn gudfrøchtig och forstandig adelsmannd aff etthers eller etthers hosbundes slecht, som forne scole med thess tilliggenndes goetz och eigenndom christeligenn och schielligenn kunde forestaae, saa thennd tilborligenn kunde holdis wed heffdt och magt och bønnderne paa goetzit boendis forsuares, hanndthaffuis och vdj ingenn maade wforrettis, och enndog leilighedenn fordrer och wdesker, thett nu med thett første att skulle skee, och wij dog icke nogenn ther til wilde forordinere, førre ennd wij etthers willige, raad och betennckinnde ther om haffde forfarit, er ther føre til etther wor ganntzs wennlig bønn och begieringe, attj med thett første wille giffue oss etthers wilge och meninge tilkiennde, huem i for gott anseer til same befalninge att skulle bruges. Siidenn wille wij giernne med største fliid wor paalagde befalning fuldgiøre och effterkomme och aldtingiste effter fundatzens lyudelse saa bestille, at forne scole tilborligenn skall bliffue wed magt holdett och med forne forstanndere forsørgit. Thette wij etther wenligenn icke kunde lade att giffue tilkiende, och huad wij kunde giøre, i kunde haffue thienniste och gott aff, ther til wille wij findis willige. Her med wille wij etther gud aldmechtigisste s. 526 euindeligen befalit haffue. Aff Kiøpnehaffn thennd xx octobris anno mdlxxj.

Peder Oxe.

Holger Rosenkrantz.

Peder Bilde.

Iørgen Rosenkrantz.

Biørn Andersen.

Eiler Grubbe.

Peder Munck. 1

Udskrift: Erlig och welbyrdig frw Birgitte Gøie, salig Herloff Trolles effterleffuerske, wor kiere morsøster, fenncke och sønnderlig gode wenn, gantz wenligen.

Orig. med syv Segl i Rigsark., Topografisk Samling, Herlufsholm Nr. 24.