Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Jacob Seefeld (1571-11-07)

7. Novbr. 1571.

Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe.

Han indbyder Birgitte Gjøe til sin Hustrus Begravelse.

M[ynn] vennlig hellssenn nu och altiidt forsenndt mett vor [herre] Kiere frw Beritthe, nest mynn wennlig tacksiigelss for a[Itt gott] for huilchet ieg ganndske giernne mett ethfer] forskiølle vill, [vdj] hu[i]s made ieg ether till viillie oc guode vere kann. Kier[e] frw Beriithe, giiffuer ieg ether ganndsk sorliigenn thill kiennde, att gud allmectigste haffner nu epther synn gueddo[mme]liig viillie kallit minn kiere saliig hussfrw, erlliig oc velbørduge Soffy Rosennkranntz fraa thett thiemelig oc thill syth euig riige, hannd giiffue hynnder mett all cristenne enn gledeliig opstanndelsse. 1 Saa achter ieg mett gudtz hielp att lade hinndes saliig lyg begraffue vdj Viisborg k[ircke] thenne torsdag nest effter vor frues dag conceptionis, som er thenne 13 decembrijs, huor for er mynn venlig bøenn thill ether, atj viill velgiøre och haffue thenne wmag oc komme thil Viisborg om onsdagenn nest thil fornne oc om torsdagenn giøre hinndes saliig lyg thenne syste ere och theniste, hennder her beuisses kann, och følge hynnde thill syth lierstedt. Thett mett mere beuist got ygienn att forskiølle wiill ieg alle mynn dage frnndes ganndske villig. Her mett eth[er] gud allmectigste befalendis. Alf Viisborg thenne 7 Nouembris anno dominj 1571.

Jacop Sefellt.

Udskrift: Erlig och welbiurdige frue Berite Giøe, salliige her Herloff Trolles efftherleffuerske thill Herloffsholm, mynn s. 533 kiere moder och besønnderliige guede venn ganndske sorgeliigen.

Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Klevenfeldts Dokumentsaml.: Rosenkrantz.