Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Elsebe Krabbe (1571-11-15)

15. Novbr. 1571.

Elsebe Krabbe til Birgitte Gjøe.

Hun sender Birgitte Gjøe et Brev fra Sjælland, hvoraf hun vil erfare, hvorledes Fru Elsebe har antaget sig hendes Sag. En Herredag er indkaldt til Kjøbenhavn. Hendes Datter Elsebe er syg.

Hiertte kiere søster, gud were oc bliffue euig hus dig oc bestørke diig oc alle denne gude wenner till liff och sell. Hiertte kiere søster, well ieg nv lade alle tacsigelse bestaa s. 535 och findes dig hull etc. Kiere hiertte søster, giffuer ieg dig gandske wenl[i]gen till kinde, ad y afften kom wortt bod fra Seland. Huis widskab ieg der fra finge, finder du her ind y dette breff, der aff kandtt du oc formerke, ad ieg icky haffuer sagtt andett for dig en dett, som er sandhed. Haffuer ieg wist hagtt diig y houkomelse bode till den, som breffuitt haffuer skriffuitt, oc ttell fruue Mette Per Oxes, och en nogett saa skarptt haffuer skreffuett min søster fruue Mette ttell. 1 Gud wed, ieg haffuer søgtt æn partt døris salighed der y, om dy kunde elers skyønne der paa. Ieg figck dog ingen suar fran hende, men min dater Berette skriffriiff(!) mig ttell, ad hun gyorde hendes wnskyøling ffor Peder Tott. 2 Hun war paa Gyssellfell y denne forgangen wge oc bad hannom gyøre sin wnskylliing for mig, hu[n] wille daa med dett aller første skriffue mig ttell. Der hoss skriffuer och mind datter, ad der er en here dag forskreffuen y Kyøpænhagen, och som y morin kommer, skulle dy were forsamlit 3 , doch er kong. matt. selff personligen y Nyckyøpen, som dett pleer menligen till adtt gaa etc. 4 Ieg well nv icky s. 536 lenger her med bemøde, men befaler dig den allemegtigste gud, huad heller ieg leffuer eller ieg dør, wæll ieg findis for dig med ett hultt hiertte oc giernne hulleg gyore, huad du kandtt haffue gott aff. Lader her Peder oc ieg helse dig och dinne iomfruer med mange m gude nater. Min Elsebe er gandske skrøbelig, for huilket ieg haffuer stur sørig, ad ieg skal nv saa drage fraa henne, oc leger hun liger en orem en ett menneske, oc haffuer ieg hob ttell gudz naade, ad hun skall wedbliffue. 1 Datvm Wrvp den 15 november 1571.

Elsebe Krabbe.

Kere søster, brendtt bode breffuene, nar dw haffuer lest dønnem.

Udskrift: Till min hiertte kerre søster, fruue Berette Herloff Ttrolles tell Herloffzholom, gandske wenlig tilskreffuit.

Orig. med Segl i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling (Skram). — Trykt hos Rørdam, Historiske Kildeskrifter II. 87 f.