Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Jacob Seefeld (1572-04-09)

9. April 1572.

Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe.

Han sender Birgitte Gjøe forskjellige Sager. Beder hende meddele, hvad Besked Christoffer Gjøe har givet hende, og om Hans Johansen Lindenov tager til Kjøbenhavn. Fru Ide Ulfstand har sendt et Skib hid for at føre Kalk til Næstved til Fru Birgittes Brug; Fragten synes ham imidlertid lovlig høj, hvorfor han ønsker Fru Birgittes nærmere Bestemmelse derom.

Myn gandtzke wenlyg helsen nu ock alletydt forsendt mett wor here. Kyere moeder, gudt were alle tydt mett s. 556 eter ock beuare eter lenge adt leue ock lyde wel. Kyere moeder, wyl ieg ick wmag eter medt stor tacksygelse pa dene tydt, men alle myn dage fyndes for eters hulde ock goede søen, den stan ieg leuer. Kyere moeder, sender ieg eter dy krysten kleder 1 , som ieg loeuett eter ock toe toenner ter syl 2 ock toe stal hunde, ock beder eter gerne, adt y wyl schryue meg tyl, huadt besehen y halfer fanget fra Krystoeffer Gøey, ock om Hans Ioehansen 3 wyl tyl Kyoebenhagen eller ey. Kyere moeder, redt nu kam en schude fra Narheret 4 , som Ide Falck Gøeys haffer sendt hydt, som schulde hyntte det kalck 5 , ock kan same schude ick føere mere en toel lester, ock syeger same schyepern, adt Ide haffer loeuedt dem tøel daler ock en tøen øl in for Nestedt. Kyere moeder, sa toekes meg, det er ick eters gaun medt same schude, wden en køende føere mere, frachten er mere, en kalken kan were verdt. Doeg haffer ieg opholdt dem, sa lenge ieg fanger boedt fra eter ygen, huadt eter ther om toekes eller ey. Kyere moeder, der som y ick kan fange ander radt, da wyl ieg gøere myn beste, adt ieg kan frachte en schude, der kan sa moeget føere, som y haffer behøeff in for Nestedt. Kyere moeder, wyl ieg ick wyder wmag eter medt denne myn rynge schryuelse, men nu ock alle tydt haffe eter gudt beffalendes, han spar[e] ock beuare eter lenge adt leue ock lyde wel. Kyere moeder, wyl ieg ick for buyede meg y moedt eter, men alle myn dage fyndes for ete[rs] hulde ock goede søen adt were, ock beder eter gerne, adt y wyl helse eters iunfruer medt mange goede natter pa myn wegen. Datum Wysborg den 9 aprylys 1572.

Iacob Seffeldt
mett e. handt.

s. 557 Udskrift: Erlyg och welbordyg fru B[yrg]ete Gøey tyl Herloffshølm, myn kyere moeder ock besunderlyg goede wen, wenlygen.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 67.