Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Hans Philippus De Prato (1572-10-26?)

26. Oktbr.(1572?).

Hans Philippus De Prato til Birgitte Gjøe.

Han udtaler sin Glæde over, at Fru Birgitte igjen er bleven rask og sender hende nogle Lægemidler, der skulle befri hende for den Vædske, der foraarsager hendes Sygdom.

Wenlig helsen forsend med gud. Kiere frue Byrgitte, ieg betacker eder so gandske ydmygeligen for alt bewiist gode och mannigfold welgierning, huilkid ath forskylle ieg bør och will were alttiid tilrede effther myn ringe formue. 1

s. 573 Kiere frue Byrgitte, ieg kan alldrig fullsiige ether, so glade som alle eders wenner ere her vdj byen, ath gud haffuer so naadelig hiolpen eder til ethers sundhed igien, och dømmer ia allesammen deraff, ath det er gudz store welgierning, som eder naadeligen baade nu sparet haffuer och spare wiill ydermere, hannom til ere och mange tiill hielp och trøst etc. 1 Kiere frue Byrgite, ieg sender ether her naagle smaa papir fulle med den puluer, som ieg sagde, ath y skulle huer xiiij dag tage tiil eder om affthenen vdj god wiin, før y ganger tiil bordtz, huergang so megitt som vdj huert papiir er, liige som y pleyer ath giøre, thj det er eder fornøden, ath y so somme tiid bruger denne lette mediciin, ath det kan efftherhanden borttagis(!) den weske, som forsamlis vdi maffuen och omliggendis ørter och giffue eder so orsage tiill eders wonlige siugdom bode vdj hoffuedit och anderstedts. Och tuiffler ieg enthet der paa, ath y ia skulle fornømme eder megit gott der vdaff etc. Kiere frue Byrgitte, huess ieg kan were eder tiil wilge och tienste, wiill ieg alltiid findis welwillig, det kende gud almechtiste, huilken ieg eder will haffue beffallid till liff oc siell etc. Giører well och hilsner ethers iomfruer och mester Hans 2 paa myne wegne etc. Datum Kiøbenhaffn then 26 octob.

E. altiid welwillig
Hans [P]hil[lippus].

Udskrift: Erlig och welbyrdig frue Byrgitte Gøe, myn synderlig gode wen, gandske wenligen tilschreffuid.

Egenhænd. Orig, med Spor afSegl i Rigsark., Adelsbreve XXIII. 131.