Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Margrethe Rosenkrantz (1572/1573)

1572—73.

Margrethe Rosenkrantz til Birgitte Gjøe.

Hans Johansen Lindenov har lovet at forespørge sig angaaende noget Guld, Birgitte Gjøe har skrevet om. Hun lover at besørge Honning til Fru Birgitte. Hilleborg Lindenov har forgjæves ventet sin Frier.

Minn hiertte kiere moder, gud spare och beware eder fra altt ontt och wnde eder snartt att kome ttill eder helbred igen for sin kiere son skyll. Och som y schriuer, att Hans 3 wille ttalle med hans morsoster 4 om dett gull, saa haffuer hand och for ttall 5 med hinde der om, men hand men saa, s. 578 att hand well sell ttalle Biornn och Nils Fris ttill om same gull 1 , och skall ieg fli eder att wide, huad suar hand for, och om det honin, att Kresten skriue[r] skall kobe for eder, dett skall y faa. Gud giffue, att ieg elides kund bestelle nogett for eder, daa wed gud, hor gierne ieg wille. Och y alder rod 2 , huilken sorig her war y iafftes. Hielbore wentte Preben hid, och mentte hund, att hand skylle giffue Hans for om hinder, for hand drog att landett, och hund hade wentt ham saa wes, och hand kam intted 3 . Ieg well icke opholle eder med min ringe schriuelse, mens well nu och alttid haffue eder gud befallt, hand spare och beware eder fraa altt ontt. Ex Rowenstrop den 4

Margrette Rosenkranz.

Udskrift: Erlig och welbyrdig fru Berette Gye, min hiertte kere moder, ganske(!).

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve LIII. 103.