Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Hans Johansen Lindnov (1573-02-13)

13. Febr. 1573.

Hans Johansen Lindenov til Birgitte Gjøe.

Han har ikke villet lade en sikker Lejlighed til at faa et Brev bragt til Fru Birgitte gaa unyttet forbi. Kongen har indløst hans og hans Søsters Pant og givet dem god Betaling.

Mynn ganndske godwillig hellssenn etther nu och altidtt tiill fornn skreffuen mett gud. A. k. moder, nest ald tackssigelsse for møgitt beuiste godhe, ieg altidtt alf etther befunditt haffuer, ther som ieg thett wdj noger maadhe wiste ad forskiille, skulle y meg ther till welluilligenn befinde, som this plichtig er. A k. moder, kunde ieg nu icke laadett ad skriue etther tiill, efftherthij meg nu stedes wisse bod tiill etther mett Chrestenn skriuer 1 , for sendis meg nu tiill effther hans beretting, ad hand nu well paa thenne thid skall forklare, huis bagstad 2 ther findis wdj Aker lenn. Thisligeste kand ieg ick forholle att laade eder widett, att kon matt, haffuer indløst, huis pantt min søster och ieg haffde aff hans matt., och haffuer fott god betalling, huis oss nois, huilckett ieg icke kunde laadett ad giue etther tiill kenndhe. 3 Och wiill nu icke widere opholle etther mett

1 Christen Lauritsen, jvfr. dennes Brev til Fru Birgitte, trykt ovfr. S. 214—17.

2 ɔ: Restance (jvfr. ovfr. S. 214).

3 Hans Johansen havde i Pant Alling Kloster og Hundsbæk, hvilke Kongen indløste ved denne Tid (Missive, dat. Skanderborg 6. Jan. s. 581 lang skriuelsse, mens wiill her mett haue etther thenn almechteste herre gud euindeligenn befallendis, hand nadeligen beuare etther lenge ad leue effther hans vilge. Bedendis gerne, ad y pa mine vegne ville haue ad helsse alle etther iumfruer mett mange gode netther. Min søsther lader etther och thett same ønske. Ex Silckeborgh thenn 13 februarij aaar(!) 1573.

Hanns Iohanssen

egenn handtt.

Udskrift: Erliigh och welbirdighe fruwe, fruwe Birgitte Gøie tiill Herloffholm, minn kerre modher, gandske wennligenn tiill skreffuitt.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 68.