Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Mette Rosenkrantz (1573-02-19)

19. Febr. 1573.

Mette Rosenkrantz til Birgitte Gjøe.

Peder Oxe mener ikke selv at kunne møde i Ringsted, naar Sagen om Herlufsholms Stiftelse skal for Retten ; dog vil han komme, hvis det er Birgitte Gjøe meget om at gjøre; han har om Sagen tilskrevet Rigskansleren. Hun sender forskjellige Fødevarer.

Minn gannske wennlig hellssenn altiid forsenndt mett wor herre. Kiere Birgitte, nesøskindbarnn och sønnderlige gode wenn, wiill ieg haffue thiig høgellige och giernne betackitt for møgitt hulhedt och gott, som ieg [y] mannge maade aff thiigh befunditt haffuer, huilckitt ieg alle mine daghe wiill findis guoduilliig att forskylle y alle the maade, ieg wedt thiig tiill wiilliig och guode kanndt werre. Kierre Birgitte och kiere nesøskinndbarnn, er thinn schriffuillsse

1573 i Jydske Tegn. I. 46); Alling Kloster blev samtidig lagt til Hans Johansens Len Silkeborg. Som det fremgaar af hans Udtryk

i Brevet, har en Del af Summen tilhørt hans Søster, den ovfr. S. 217 omtalte Hilleborg Lindenov, eller hans ældre Søster Dorthe, Christoffer Munks. s. 582 miig wdj gaar tiill hennde komenn, huor wdj thu giffuer tiill kiennde, att du haffuer schreffuitt Peder tiill, att hanndt wiille møde thiig wdj Ringstedt, nar skollenns sag skall wdj retthe, saa haffuer Peder schreffuitt thiig sitt betennckende y thenn sagh och meenn, att thett icke well kunde lempe siigh, dog ther som thu wiillt haffuitt aff hannom, giør hanndt thett giernne. 1 Ther som Peder komer didt, wiill ieg giøre mitt beste, att ieg kanndt følge hannom, paa thett ieg kanndt kome thiig tiill ordts. Och haffde Peder schreffuitt rigenns cannzeller tiill, att same sag maathe kome s. 583 for her wdj byenn, att ther som sagenn icke kunde bliffue enndt, att hanndt tha mett this bedre lempe kunde sellff were ther hoss och haffue inndseennde, att thett maathe gaae rett tiill. Och sennder Peder thiig rigenns cannzellers breff 1 , att thu ther aff widere kanndt forfare meningenn, enndt ieg nu schriffue kanndt. Kiere Birgitte och kiere nesøskinndbarnn, sennder Peder och ieg thiig enn tønne lax och enn thønne sundt och maffue 2 , som ieg forseer mig rett gott skall werre, och beder thig giernne, att thu wiillt tagitt tiill thacke. Dislige sennder Peder thiig j oting sielle speck 3 , som rett ferst 4 och gott er, och wiillt thu thage enn godt wiilliig for alt. Peder och ieg wedt, att thu edder heller fisk ennd kiødt, ther for sennder wij thiig faste kost. Kiere Birgitte och kiere nesøskinndbarnn, wiill ieg icke lennger wmage thiig mett thenne min schriffuillsse, och beder ieg thiig giernne, att du wiillt well giøre och schriffue mig tiill, nar thiig stedis buudt, och lade mig wiide, huor thiig liider. Och wiill ieg ynnske aff gudt, att ieg altiidt maa spørge thinn sundhedt och wellfart, maa thu tro for wist mig kiert er aff alt mitt hierte, kiennde gud allmec., then ieg thiig lennge sundt wiill haffue befallitt. Ex Kiøppennhaffnn then 19 februarij anno 1573.

Mette Rosennkranndts

Keærre 5 Berrtte och keærre søster, ffortteænnck mig icke deænne min kaarrtte skerriffuellsse, deætte bod komer ssaa hastig aff steæd. Der du iu vuiltt haffue Peær hoss dig y Rynsteæd, lad hannom vuide, gør hand gieærrnne baade y dj maade och alle anne, huiz du kand vuerre ttieæntt meæd, som hand eær pellttig (!), der skalltt du som gud icke haffue ttuil paa etc.

s. 584 Udskrift: Erlliig, welbiurdiige frue Birgitte Gøye, minn kiere nessøskinndbarenn och besonnderlige guode wenn, gannske venlig tiillschreffuit.

Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XLIX. 160. — Trykt hos Rvge, Peder Oxes Liv og Levnets Beskrivelse, Fortalen Bl. d. 3.