Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Jacob Seefeld (1573-02-21)

21. Febr. 1573.

Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe.

Han har i Korsør faaet Birgitte Gjøes Brev med Anmodning til ham om at kræve Axel Gyldenstjerne for en Sum Penge; glæder sig over, at hun, der har været svg, nu har det bedre. Om sin Giftermaalsplan vil han skrive hende nærmere til. Han gaar nu til Søs for god Vind.

Myn alder kyereste moeder, gudt almechtyegeste were alle tydt medt eter ock beuare eter medt languarendes lyeff ock lyecksalyege welfardt fra aldt ontt. Ieg tacker eter gandtze gerne for aldt beuyst huldhedt ock mange welgernyng ock wyl alle myn dage aff formoegen gandtze wyllygen fyndes adt goere ygen, huadt y kan haffe tyenest alf, som ieg kyendes eter plychtyg adt were. A. k. moeder, kam ieg y afften hydt tyl buyeen ock wyl offuer 1 , fandt ieg tuyne eters schryeuels for meg huoes Pernyl Oxe 2 , y huylke y er begerendes, adt ieg wyl kraue dy penge alf Axel Guyeldenster, huylket ieg wyl gerne vdt redte for eter. 3 Ock som y schryeffer, adt y haffer weredt suyeg, syeden ieg s. 585 droeg fra eter, ock formerker, adt det er beder nu ygen, huyelket gudt sche loeuedt, adt det ma sche ioe lenger ioe bedere. A. k. m., som y er ock begerendes adt wyede om den beuyst sag, huadt der er beramedt wdy, sa gyelfer ieg eter wenlygen adt wyede, adt det er ick beramedt anderledys, en det war, men(!) det forste wyl ieg haffe mydt eget boedt huoes eter ock syegen(!) schryeffe eter wyedere tyl en nu. 1 A. k. moeder, wyl ieg ick wyedere opholde eter medt denne myn rynge [schryeuelse], men nu oc alle tvdt haffe eter gudt befalendes. Han spare ock beuare eter lenge adt leffe ock lyede wel. Oc wyl nu ock alle tydt haffe eter gudt befalendes. Beder eter gerne, adt y wyl haffe den wmag ock syeg eters iunfrur mange cm goede nater. Datum Kørsøer den 21 februarys 1573.

Iacob Seffeldt.

Aider kyereste moeder, ma y wyde, adt ieg haffer en goedt wyn ock gar nu tyl schyps ock beder eter gerne, adt y ick wyl forttencke meg denne myn rynge schryeuelse, for det scher medt stoer hast. 21 februyns(!).

Udskrift: Erlyg ock welbordyg fru Byerete Gøey, myn kyere moeder, gandtze wenlygen y egen hande.

Egenhænd. Orig, med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 72.