Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Lisbeth Huitfeldt (1573-02-27)

27. Febr. 1573.

Lisbeth Huitfeldt til Birgitte Gjøe.

Da der just skal gaa Bud til Birgitte Gjøe, vil hun ikke forsømme denne Lejlighed til at udtale sin Hengivenhed for hende.

Mynn allderkierresthe morsøsther, denn alldmegteste gud werre nu och allthid hoss eder och sparre och beware eder nadeligenn och well fraa alltt dett, eder kannd werre skadelig ennthenn thill liff illder siell. Mynn hierte kierre morsøster, betacker ieg 1 eder saa gannske ydmygelligenn och giernne for alltt dett møglle gode, som y meg allthid s. 589 wdii mange made giordt och bewisth haffuer, huillcked der schall werre wforglemptt hoss meg, saa lennge ieg leffuer, och wed well, ieg iche kand forskyled, menn denn alldermegtesthe gud hannd werre eders lønen och bethalling der for. Minn allerkierresthe morsøster, kunde ieg iche lade att schriffue eder till, menn meg stedes wisse bod till eder, dog y haffuer der innted aned ennd wmage aff, och will ieg ønsche och bede aff gud, att ieg alldtid maa hørre de thiennder, atth eder lider well, da wed gud, att detth er meg gannske kiertt att hørre. Mynn allerkierresthe morsøster, will ieg nu iche lennger wmage eder med denne min ringe schriffuellse, menn beder eder gannske ydmyglig[e]n och giernne, att y will iche fortenncke meg denne min kaartte och ringe schriffuellsse, for hun er iche saa god, som hinde bør att werre. Saa will ieg nu och allthide haffue eder denn allderniegtesthe gud nu och allthid befallenndis med langwarenndis løcke och welferd bode thill sell och liff. Lader min moder hellsenn(!) eder med mange thusende gode netther. Ex Beridzgard fredagenn for midfaste søndag 1573.

Lisebett Huetfelld.

Udskrift: Erlliig och welburdige frwe Birgithe Gøye thill Herloffshollm, min kierre morsøster, gannske ydmygelig[e]n thillskreffuit.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXXIII. 107.