Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Jacob Seefeld (1573-03-23)

23. Marts 1573.

Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe.

Han sender Birgitte Gjøe noget smeltet Fedt og Brev paa noget Gods. Om Axel Gyldenstjernes Gjæld til hende. Hendes Kvæg og Svin trives vel. Hans Johansen Lindenov skal forlade Silkeborg. Minder Fru Birgitte om hendes Løfte at lade hans Hustru og Datter male og beder hende sende Barnets Amme tilbage til ham. Om et Mageskifte, han ønsker at gjøre med hende. Sender Fru Birgittes Nativitet. Om noget Glas, hun har bestilt.

Myn gantze wenlygen helsen nu ock alle tydt forsendt medt wor here. Kyere moeder, gudt almechtigeste were medt eter ock beuare eter lenge adt leue ock lyede wel. Kyere moeder, tacker ieg eter for aldt beuyst huldthedt ock aldt goedt, som y meg gordt ock beuyst halfer, for huyelkedt ieg wyl gerne forschulde vdy hues made ieg wedt. eter tyl wyllyge ock tyenest were kan, som ieg kyendes plyechtyg adt were. Kyere moeder, sender ieg eter iij tøener smeldt 1 , som ieg loeuedt eter, ock sender ieg eter det breff pa det goes 2 , som ieg haffer vdtlagdt eter, ock y wyl sende meg eters breff ygen medt dytte boedt, adt y kyender, y haffer det y forlenyng same goes eters lyeffs tydt och syeden koeme tyl meg eller myn aryng 3 ygen.

s. 596 Kyere moeder, koem Myckel Suyenholdt 1 hydt y afftes, ock har han fan 2 meg Axel Guldenstern[s] breff, sa adt ieg wyl haffe myt boedt nu strax tyl hannum om same penyng, sa y schal bekoeme dem, det forste ieg far dem 3 . Ock ma y wyede, adt eters fe ock suyen schader inten(!) ock er wel tyl pas 4 , ock wedt y wel, adt Hans Ioehansen koemer aff medt Syelkeborg nu adt sante Wolborg dag 5 . Trenger eter for gres tyl eters stoedt, da wyl ieg gyeffe eter gres tyl dem, sa lenge y kan sele dem y soemer 6 . Kyere moeder, beder ieg eter gerne, adt y ick wyl forgleme medt den kontterfeyer, som schulde konterfey salyege Soeffy ock lyele Byerette 7 . Ieg wyl selff betalet, huadt det koster, ock som ieg talde medt eter om den ame, som fulde barendt offer, adt ieg wylle forsye 8 den, sa beder ieg eter, adt y wyl sende den her offer, da wyl ieg forsy hynder, det forst hun koemer, om hun heller selff wyl. Som y schreff meg y syest tyl, som ieg fandt brefedt y Korsøer 9 , adt y wylle vnde meg den gar y Neyer 10 for fullest, om en war vforsagdt, da haffer ieg taldt medt Myckel Suyenholdt, da syeger han har taldt medt lacob Høeg, sa en er vforsagdt en nu. Derfor beder ieg eter, adt y wyl wnde meg same gar, ieg wyl gyeffe eter ygen, huar ieg haffer goes y Selandt eller Lalandt. Ock sender ieg eter eters natyeuytedt 11 y gen, ock, s. 597 sa hyelp meg gudt, ieg wyst ick, det ieg haude det. Kyere moeder, formerker ieg pa Iep Huyedt 1 , adt han schal bestyele eter fern syentener glas tyl wyende glas, sa sender ieg eter same glas. Der som y haffer mere behoeff, da schal y gerne fa det, ock haffer ieg andtworde Myeckel Suyenholdt same glas 2 .

Aider kyereste moeder, wyl ieg ick wyedere opholde eter medt denne myn rynge schryeuelse, men nu ock alle tydt haffe eter gudt befalendes, han spare eter medt lang warendes lyeff ock helbredt. Myn aider kyerest moeder, wyl ieg ick forbuyede meg y moedt eter, men den stan ieg leuer, schal y fynde meg for eter hulde søen, der y ingen tuyeuel schal haffe pa. Lader ieg syege eter ock eters iunfrur mange goede natter. Datum Wysborg anden pask dag 1573.

Iacob Seffeldt
medt e. handt.

Udskrift: Erlyg ock welbørdyg fru Byerete Gøey tyl Herloffsholm, myn kyere moeder, gandtz wenlygen tyl hande.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 85.