Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Jacob Seefeld (1573-04-10)

10. April 1573.

Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe.

Da Birgitte Gjøes Foged Mikkel Svinholt ligger i Aarhus og bier paa Vinden, benytter han Lejligheden til med ham at sende hende dette

s. 598 Brev. Kongen er i Randers. Om Ammen til Birgitte Seefeld. Axel Gyldenstjerne har erklæret at have sendt Fru Birgitte hendes Penge.

Myn wenlyg helsen nu ock alle tydt forsendt medt wor here. Kyere moeder, gudt were medt eter ock beuare eter lenge adt leue ock lyede wel. Kyere moeder, tacker ieg eter for aldt goedt ock mange mange beuyst welgernynge, som y meg gordt ock beuyst haffer, for huylkedt ieg vyl gerne forschulde y hues made, ieg wedt eter tyl wyllyge ock tyenest were kan, som ieg kyendes plychtyg adt were. Alder kyereste moeder, nu ieg koem til Arse 1 , da fandt ieg Myckel Suyenholdt her, ock lyeger han her ock fortøeuer efter wynden. Kyere moeder, efter meg nu stedys bodt, konde ieg ick ladet adt besoege eter medt denne myn rynge schryuelse, dog ieg intet sunderlyg nuydt wedt adt schryeue, andet en kongen er y Randers ock wyl fortoeue der tyl herdagen 2 . Ock feck ieg eters schryuels her y Ars, som y haffer schreuen meg tyl, adt den forst ame haffer y tagen tyl barendt y gen 3 , men haude y ick wylle brucht hynder der tyl, da wyl ieg haffe forsydt hynder, som ieg loeuedt eter. Alder kyereste moeder, wyl ieg ick lenger op holde eter medt denne myn rynge schryuelse. Kyere moeder, wyl ieg intedt forbuyede meg y moedt eter, men aldt den stan ieg leuer, schal y fynde meg for eters egen søen, ock wyl nu ock alle tydt haffe eter gudt befalendes, han spare ock beuare eter lenge adt leue ock lyede wel. Beder ieg eter gerne, adt y wyl haffe den wmag ock syege eters iunfrur alle mange goede natter pa myn wegen. Datum Ars 10 aprylys 1573.

Iacob Seffeldt.

Kyere moeder, vedt y noegedt, adt ieg kan bestyele her y landett for eter, da wyl ieg gerne goere det, sa hyelp meg gudt, sa gerne som for noegen mynsken, der leuer.

s. 599 [Paa en løs Seddel:]

Kyere moeder, haude ieg mydt boedt huoes Axel Guldenstem medt hans breff ock krauedt dy penge, som han er eter schuldyg 1 . Da schreff han meg tyl, adt han haude afferdyget hans schryeuer tyl eter adt schule betale eter same penge.

Udskrift: Erlyg ock welbordyg fru Byerete Gøey tyl Herloffsholm, myn kyere moeder, gandtz wenlygen.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 80.