Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Mette Rosenkrantz (1573-04-18)

18. April 1573.

Mette Rosenkrantz til Birgitte Gjøe.

Hun og Peder Oxe ere Aftenen forud komne til Vallø; han er nu rejst til Kjøbenhavn, hvorhen hun om nogle Dage vil følge ham, naar et hende paakommet Ildebefindende har fortaget sig. Hun har med Deltagelse erfaret, at Fru Birgitte er syg, og ønsker snart at høre igjen fra hende.

Kerre Berrtte och keærre neædssyskenbarn, gud vueærre meæd dig y alle dinne vuge 2 . Ieg vuyl ffor ttyssenz kaartthed lade alld ttackssillsse bestaa och vuyl aff formue ffynnz dig huld och gieærrnne att gørre, huiz du kand vueærre ttieæntt meænd(!), deæ ttero vuist etc. Kerre Berrtte, vuil ieg dig vueænlligen icke forhaalle, deæ Peær och ieg kom hid ttil gaarren iaffttez, och dero Peær heær rætt nu aff och vuil yafftten vueærre y Køffuenhaffuen, och forttøffuer ieg herre 3 ttil paa mandag heller ttyssdag 4 , saa atter ieg mig ttyl Køffuenhaffuen ttil Peær, om gud vuil, hand ffor syn keærre søn onne mig att ffynne hannom sund. Och hade ieg ffolltt hannom y dag, nu haffuer ieg ffaad saa ontt ffor s. 600 mitt beryst, att Peær vuille icke, att ieg skulle derag eud, fførre deæ belliffuer naagde beærre. Kerre Berrtte, rætt nu som mitt berff vuor saa neær ttil skerrffude (!), kom mig din skerriffuellsse ttil haanne, huor aff ieg fformercker, att du haffuer vueærrde møgde eylle ttyl pass, syn du vuost hoss Peær och mig, huilckede du maa ttero ffor vuist mig aff alltt mitt hiarrtte ontt gør, och vuil ynske aff gud, att hand naadligen vuil sparre dig och onne dig ssenar och vuil att fforvuinnede(!). Och ssynnz mig icke raadlytt, att du derager udi lofftten, meæn att du haaller dig stelle, ttyl gud vuil deæ belliffuer beærre meæd dig. Och eær deæ mig keærtt, att du ftyck deæ barst eøl 1 , ymeæn deæ bekomerre dig vuil. Der du vuest naagde annde, Peær och ieg kand bestelle dig ttyl gode, att du vuiltt lade vuoss vuide, vuille vui der ttil ffynnz god vuillig och allttid gieærrnne vuil gørre, huiz dig keærtt eær, keænne gud aller mettist, ieg dig nu och allttid leænge sund vuil haffue beffallitz. Aff Vualleø meæd hast deæn xviii dag aperyllss mdlxxiij.

Meætte Rossenkerranz
egen haand.

Kerre Berrtte, nor dig steæss bod, da gør vuil och lad Peær och mig vuide, huor deæ begiftuer syg meæd din sygdom, din ssundhed att hørre, maa du ttero, for vuist voss keærtt eær etc.

Udskrift 2 : Erlliig, welbiurdiige frue Birgitte Gøie, min kierre nessoskinndbarnn och besønnderllige guode wenn, gannske wennligenn tiillsch 1 .

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XLIX. 162.

s. 601

s. 602