Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Pernille Oxe (1573-04?)

(April?) 1573.

Pernille Oxe til Birgitte Gjøe.

Sender Fru Birgitte Vin. Hun er i Begreb med at rejse til Jylland efter sin Søsters Raad for at bringe sin Sag i Orden. Skanderborg Len er opsagt Holger Rosenkrantz.

M. a. k. m., gud beuare eder altyd uel fra alt det, som vndt er, oc hand beløne eder alle eders mangfoldyg uelgernynger. Tyden er for kort tyl adt tak, men det skal dog uere vdforglemt (!) hos meg 1 , saleng som ieg leuer, med al trohed. M. a. k. m., sender ieg eder to flasker malmersye 2 oc beder eder gerne, adt y uyl taged tyl tak. Ieg konde yndt kome auer y gaer, men y dag uyl ieg auer med guds help. Gud vnde meg en gud reyse. Myn kaerl kom hem y gaer. Myn soster 3 skryuer meg tyl, adt hun har end nu yngen gud suar faed, men rader meg, adt ieg sei skal strax kome auer, sa kand gud gøre, huad hand uyl. Ieg har befald gud al myn sag oc uyl nøges, y hore hand uyl haued, for ieg ued, hand forlader meg yck fo … 4 . Som meg tykes, dae er det en vnderlyg uerden. Holger Rosenkrans er nu af med Skanderborg. Kaeren dro der fra y fredags med alt hyndes tyngest, men Holger blef end nu en dag eller to der, sa syger myn kaerl 5 . Gud help s. 604 uel, skal mand sa fløtte y vdtyd(!). Ieg kand nu yndt mere skryue eder tyl, ieg gaer nu tyl skyues y guds nauen. Gud fader oc søn oc den helyg and befaller ieg eder, m. a. k. moster, hand beuare eder fra alt det, som vndt er, oc lade meg fynde eder sund oc helbred y guds frycht. Ieg beder eder sa gerne, adt y forgleme meg yk y eder bøn, som y haue laued. Gud beuare eder altyd uel, m. a. k. m. Ex Korsør tysdagen med hast.

P. Ox.

Udskrift: Tyl myn kere moster fru Berette Herlof Trolis ganske uenlyg tylsk.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve L. 69. — Trykt i Historisk Tidsskrift 5. R. V. 407 f.