Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Rasmus Augustinus (1573-05-02)

2. Maj 1573.

Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe.

Han takker Birgitte Gjøe for Brev og Gave, hun har sendt ham i hans Sygdom. Om en syg Pige.

Vor herre Iesus Christus, som wdsender den sande trøster mand, den werdige helligaand, hand wære altijd hos eder i eders hierte met glæde oc trøst, min kiere frw. Oc bør mig att wære eder tacknemmelig, saa lenge ieg lefuer, for saa megit gaat, j mig altid beuise. Gud wære eder god till euig tijd for eders scrifuelse oc det gode, der met fulde. Mig haabis till gud, att det kand mig megit forlæske paa mit bræck, men ske gudz wilge, saa blifuer det gaat. Men met badskieren hafuer ieg giort det klart. Gud gifue, det kunde nu met den flittige pige blifue ellers snarlig gaat. Oc giffuer lægerne baade samen god trøst. Oc der met s. 605 paa denne tijd will ieg haffue eder den euige gud befalendis met lif oc siæll, folk oc alt det, i kiert haffue. Screffuit i Kiøge 1 met hast 2 maij 1573. Rasmus Augustinus, eder tienner.

Udskrift: Erlig oc velbyrdig frw, frw Birgitte Giøye paa Sortebroder i Nestid ydmyg tilscrefuit.

Egenhænd. Orig, med Spor af Segl i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling (Augustinus). — Trykt i Ny kirkehistoriske Samlinger III. 581.