Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Oluf Mouritsen Krognos (1573-05-07)

7. Maj 1573.

Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe.

Da han drager til Jylland, hvor der er megen Sygdom, beder han Birgitte Gjøe besegle Stadfæstelsen paa hans Morgengavebrev til Anne Hardenberg, saa at hun med Hensyn til dette kan være sikret; han vil s. 608 derefter anmode tvende andre Fruer om at besegle det. Beder Fru Birgitte skrive, naar Lejlighed gives, og lover med det første at betale sin Gjæld til hende.

Mynn a. k. m. s., iegh wiill ether nu icke med nogenn tackssiellsse bemøie nu synnderliigh fortiidenns korth hedth, men wiill doch alle mine daue findis ether hulld och willegenn att tienne aff formuenn etc. M. a. k. m. s., iegh forglempthe nu siist att talle med ether om Annis breff 1 , om y willde well giøre och besegelle, som iegh nu her sender ether, eptherdij att iegh formercker møgenn schrøbelihedt att were wdj Iulland 2 , wiillde iegh nu der for wiide hinnde forwaarith. Er derfor tiill ether minn gannsche wennlige bønn, att y nu wille besegelle hinnde dethe mith breff, som iegh nu sennder ether. Och sennder iegh ether her enn beslutinngh paa dett breff, ieg haffuer giueth hinnde tiill morgenn gaue, att y der aff kunde forfaare deth anndeth breffs indholld. Iegh wiill nu wiider besøge fru Iuthe 3 och fru Helluigh 4 nu wdj Iulannd, om dij wille besegelleth same breff etc. M. a. k. m. s., wiide y nogith, atth iegh kannd tienne ether wdj Iulannd, finndis iegh der gannth(!) willigh tiill, och will nu och altid haffue ether gud denn almectigeste euinndellige beffalenndis. Hannd wnnde migh att spøre och finnde ether sund oc helbred, och beder ether, att iegh maa s. 609 alltiid faa ethers schriiffuellsse, maar(!) bud stedis. Y schulle och alltiid fannge min schriiffuellsse etc. Om denn suma penninge, atth iegh er ether schylldiigh, beder iegh ether, att y icke wille fortencke migh, att y icke de[n]um nu bekom, y schule doch med deth forste bliue ether 1 betalet for allth bode dij los 2 och anndith etc. Nu gud were altiid hos ether. Ex(!) med hast denn 7 daagh maj aar etc. 73.

Oluff Moriissenn.

Udskrift: Tiill min kiere morsøster fru Berithe Gøie gannsche wenligenn wdj egenn hanndth.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 2.— Trykt hos Bricka, Frederik II’s Ungdomskjærlighed S. 241 f.