Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Jacob Seefeld (1573-05-22)

22. Maj 1573.

Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe.

Jørgen Marsvins Sag mod Herlufsholm er paadømt paa Herredagen. Han takker for nogle Skjorter, som Birgitte Gjøe har ladet gjøre for ham, og sender hende en Lax. Om hans Giftermaal er endnu intet afgjort; naar Herredagen er forbi, vil han skrive hende nærmere til.

Kyere moeder, gudt were alle tydt met eter ock beuare eter lenge adt leue ock lyede wel. Kyere moeder, tacker ieg eter for aldt goedt, som y meg gordt ock beuyst haffer, for huyelkedt ieg wyl gerne forschulde, y hues made ieg wedt eter tyl wyllyge ock tyenest were kan, som ieg kyennes eter plychtyg adt were. Alder kyereste moeder, nu meg stedes boedt, kan ieg ick ladett adt schryeue eter tyl, doeg ieg inttet wedt sunderlyg adt schryeffe, en lurgen Marsuyen haude steunedt Oluff Moerytssen nu tyl denne herdag om Herloffsholm schoele ock mente, det war ymoedt loeuen, adt det war gyeffen bordt, da bleff der doemdt pa. Schader han noegedt pa eters las, da ma han tage genbreff y. 2 Kyere s. 613 moeder, tacker ieg eter for myn schorter, som y haffer ladet gordt for meg, ieg wyl gerne fortyene det. Kyere moeder, sender ieg eter j lax ock beder eter gerne, adt y wyl tage den tyl tacke, sa hyelp meg gudt, adt ieg ick kan bekoeme mere, for dy er op kyoefft. Kyere moeder, om den beuyest sag medt meg er en nu intet om taldt 1 , men det forste herdagen for en 2 , da wyl ieg schryeue eter aldt besehen tyl. Kyere moeder, wedt ieg intett sunderlyg adt schryeffe eter, men nu ock alle tydt haffe eter gudt beffalendes, han spare ock beuare eter lenge adt leue ock lyede wel. Her medt eter gudt beffalendes. Beder eter gerne, adt y wyl haffe den wmag ock helse eter iunfrur medt mange goede nater pa myn wegen. Datum Randers den 22 may 1573.

Iacob Seffeldt
met e. handt.

Udskrift: Erlyg ock welbordyg fru Byerete Gøey tyl Herloffsholm, myn kyere moeder, gandtz wenlygen tyl sch reuen.

Egenhænd. Orig, med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 86.