Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Lisbeth Huitfeldt (1573-05-31)

31. Maj 1573.

Lisbeth Huitfeldt til Birgitte Gjøe.

Hun har ikke kunnet andet end benvtte en Lejlighed, da der gaar Bud til Birgitte Gjøe, til at sende hende et Brev. Hun glæder sig over, at Fru Birgittes Helbred er godt, og længes meget efter at se hende.

Mynn gannske godwillige hellsenn nu och alltid forsenntt med wor herre. Mynn allderkieresthe morster, gud alldmechteste hannd nadeligenn sparre och bewar[e] eder s. 614 fraa alltt dett. eder kannd werre skadelig enntenn thill liff iller siell, och opeholle eder sthedtze wdii sinn faderlige frøgtt. Minn hierrtte kierre morsther, will ieg haffue eder saa gannsche høigelligenn och giernne betacked for alle eders manngfolldige wellgiernninnger, som y meg alltid wdii saa mannge made giordt och bewisth haffuer, och bekiennder meg alltt for rinnge thill dett allder ryingsthe hoss eder att kunde forschylle, menn denn allermegtesthe gud, som alle wellgierninger will lønne, hannd werre eder lønn thusenn dobelltt wdigienn baade for dett och alltt gott. Mynn allerkierresthe morsther, haffuer ieg nu iche kunnde ladt att schriffue eder thill, menn meg stedis nu saa wisse bud thill eder, end dog y kannd ynnted haffue anndett der aff ennd wmag. Saa kannd ieg iche fulld schriffue eder thill, huor retthelig glad ieg er thilled aff alltt mytt hierthe, adt ieg hørrer, y erre well till passe. Den ewige gud werre thusennd folld loffued, hannd sparre och beware eder her effther fremdelss hillbrede och well thill pass och wnde oss, dett y maa lennge leffue och lide well, dett will ieg throlligenn ønnsche och bede aff gudh, och kannd iche hillder schriffue eder thill, huor retth fasth som meg lenngess epter eder. Gud alldmegteste giffue, adt ieg maa finnde eder hilbred och glad wdii gudz frøgtt, y nar hans gode willge er, och hannd will føige thidenn. Mynn allderkierresthe morsther, ieg will nu iche lennger wmage eder med denne mynn ringe schriffuelss, menn will gannske ydmygligenn bede eder, om y will iche fortenncke meg mynn kaartte och onnde schriffuelsse, fordi ieg iche kand schriffue saa well, som dett borde att werre, och y aff [meg] haffuer forskylltt, menn dog skall gud wide mynn willge, ad der som dett war wdy minn magtt, och ieg kunde giøre nogenn tingesth, y kunde werre thiennt med, da wille ieg finndis der saa willig thill som for min kiødelig moder, som ieg well pligtig er, dett kiennde gud alldmegteste, huillchenn ieg nu och alltid will haffue eder befalenndis, hand spare och beware eders karskhed och sundhed well. Min moder s. 615 lader helsen eder med mange tusend gode nether. Datom Lilø 1 denn 31 dag may 1573.

Lisebett Huetfelld.

Udskrift: Erlliig och welburdig frwe Birgite Gøye thill Herloffshollm, myn kiere morsøsther, gannske ydmyglig[e]n til hennde.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXXIII. 108.