Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Mogens Gøye (1573-06-05)

5. Juni 1573.

Mogens Og Falk Gjøe til Birgitte Gjøe.

Efter deres Moders Ønske berede de sig til at tiltræde Hjemrejsen, der er bleven forhalet ved Erik Langes Sygdom. Naar deres Bud til Danmark vender tilbage, ville de strax rejse hjem.

Worr gandtske ydmigeligh kierligh helsenn nu och altidt forsendt met gud, wor herre. Allerkieriste fadersoster, betacker wii ether saa gandske ydmigeligenn, wenligenn och gierne for alle ethers welgierninger, huis y os y saa wtalligh maade giort och beuist haffuer, for huilckit wii wile alle dii dage, wii leffuer, findis for ethers tienere y alle dii maade, y os naagentidt thilsigendis worder, som wii well plichtigh er. Allerkieriste fadersoster, saa haffuer wii inthet andit noit 1 att schriffue ether thill paa denne tidt, endt att wii ere endnu alle frisch och gesundt, denn almechtigh gudt were loffuit, hann wnde os for sinn godhedt thet samme thill ether, wor kiere moder, och alle gode wenner att sporge. Saa schall thet were wor storste glede, hann vnde os ochsaa for sinn godhedt aldrigh att saune ether. Kiere fadersoster, saa giffuer wii ether ydmigeligen thilkiende, att wii y gordt fich wor kiere moders breffue, aff huilcke wii forstoedt ethers och alle gode wenners sundhedt, gudt schie loff, och wnnder andit schriffuer hunn ochsaa, hunn haffuer beradt sich met ether och met anden hindis gode wenner att haffue os nu hiem, om huilckit wii fich ochsaa hindis breffue nu sist thill Franckforter marckindt, och war wii ochsaa well kommen hiem, den tidt wii drogh fra s. 619 Franckfort marckindt, haffde icke werit, att Erick 1 war icke endnu well thilpas, och wii froctedt, dersom wii schulde drage witt met hannum, att thet schulde bliue werre, och bleff her saa thill Leiptzig, och thet bedris, gudt sche loff, dagh fra dagh, och bider paa inthet andit endt thette budt, wii schicker nu indt. Thet forste gudt will, thet kommer hidt igien, will wii strax drage hiem. 2 Will disimellum haffue ether, wor kiere maader, och alle gode wenner den alsomechtigste gudt befalindis baade thill liff och siell, hann vnde os for sinn godhedt att finde helbredigh och sundt ether och alle gode wenner och aldrigh att saune ether. Allerkieriste fadersoster, will y well giore och helsne ethers iomffruer met mange tusindt godenacter paa wore wegne. Lader och Erich Lange och wor skolemester 3 helsne ether met mange tusindt godenacter. Ex Leiptzigh den 5 iunii anno 1573.

Magnus Giøde e. v. t. Falcko e. v. t. o. s. 4
Giøde met egen handt.

Udskrift: Erligh och welbiurdigh frwe, frw Birgitte saligh her Herloff Trollis, wor aller kieriste fadersoster, ydmigeligenn thilschriffuit.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 37. Underskrifterne egenhændige. Brevet er skrevet med Falk Gjøes Haand.