Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Christence Bryske (1573-06-06)

6. Juni 1573.

Chrtstence Bryske til Birgitte Gjøe.

Hun beklager, at Birgitte Gjøe paa Grund af Sygdom ikke kan være tilstede ved Sidsel Bryskes Begravelse, da hun saare gjerne vilde s. 620 have talt med hende; hun er meget bedrøvet over Fru Sidsels Død. Hun vil gjøre sit bedste for i Sommerens Løb at træffe Fru Birgitte.

Myn ganske wenligh helsen nu och allethid forsend medh wor herre. M. a. k. f. s., betacker iegh 1 ether wenligen och gierne for alt goth, y migh allethid giort och beuist haffuer, for huilke y skall alle myne dage finde migh ganske guoduilligen och gierne ath forskylle medh alt huis guode, y min mact kand werre. M. a. k. f. s., giffuer iegh ether wenligen thilkiende, ath iegh nu bekom ethers skriffuelse och formercker der y, ath y er bleffuen saa suagh, ath y icke gider ferest 2 och icke kommer thill min sallige farsøsters begraffuelse 3 , saa wedh gudh, ath deth fortryder migh aff alt mith hierthe, ath y icke kommer, thi iegh icke vedh den, iegh heller wille werre thill ordtz end eeder. Dogh wedh iegh vist, ath hade eders stuore suaghiddh icke werrith, da hade y vist kommeth. M. a. k. f. s., iegh wille, saa santh hielpe migh [gudh], ønsket aff alt mith hierthe, ath y maa leffue och lide well y gudtz frøct, imen iegh skall leffue, for all den hulhiedh, y haffuer beuist min sallige farsøster och migh, siden gudh kallith hinder, och bliffuer iegh icke wel thill fredtz, fer(!) end iegh for ath wy(!), huor deth er medh ether, och beder ether saa gierne, m. a. k. f. s., ath y wille welgiøre och skriffue migh thill, huor y er thill pas. Gud almectiste vnde migh allethid ath spøre s. 621 ether languarendis løcke och welfer, da skall deth werre migh kiert aff alt mith hierthe, och skall y alle mine dage finde migh y all hulhiedh, som iegh kiendis ath werre ether pligthig, deth gud kiende, hannom iegh nu och allethid will haffue ether befalendis. Datum Langsø 1 den 6 dagh iunius anno 1573.

Chrestendtze Bryske.

M. 2 a. k. fasøster, yeg kan aller fwl skryfe eder denne storre hyerte saarrych och bedrøfelse, yeg har, som gwd y hemmelen berre 3 meg, ad yeg skwlle lefe denne bedrøfede deag(!), yeg skwlle meste mynn fasøster, och wed yeg aller, hwart yeg wel hen, men yeg wel lade all theng bestaa, thel yeg fender eder, och der som yeg kan, da skal yeg west talle med eder yen gang y saammer, thy yeg har wel eders raad behof. Och beder eder saa gernnne, m. a. k. f., ad y welle nw yke lade meg werre forglemt hos eder, for mynn sallych fasøster er fra meg, yeg well alle myne dage lade meg fendes for eders egen. Den almechtest gwd befaller yeg eder, och han bewarre eder fra allt wnt. Lader Karren 4 syge eder mange godeneter.

Udskrift: Erlych och welbuyrdych frw, frw Berrete Gøye, sallych Herloffs Throlles efftherleferske, mynn allerkerreste fasøster och sønderlych gode wen, gansk wenly.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XI. 214. — Trykt i Danske Magazin 4. R. V. 336 f.