Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Lauge Beck (1573-07-08)

8. Juli 1573.

Lave Beck til Birgitte Gjøe.

Han sender paa Kongens Vegne Birgitte Gjøe Indløsningssummen for noget Gods i Hasle, som Oluf Mouritsen Krognos havde i Pant af Kronen.

Mynn gantz wenligh hielssendt met stor tacksigelsse for aldt beuist welgierninger, huilcket at forschylle ieg 2 alletidt will giernne findes willigh. Kiere Fru Byrgete och kiere modersøster, giffuer ieg ether wenligenn tilkende, at ieg haffuer fanget k. m., min allernaadigste herres, schriffuelsse, at schall indløsse paa hanns may. wegnne Hasle aff salige Oluff Mouritzenns arffuinge 3 , som stod for iij m och j daler, huilcke pendinge ieg ether nu tilschicker wed thuende mine thiennere, bedendes ether, i wille aname till ether samme summa pendinge och wille forschaffe meg k. m. breff s. 629 egien, som hans n. haffde giffuet Oluff Mouritzen paa samme guodtz, och icke wille fortenncke megh, thj ieg er k. m. thienner. Hues ether kiert och till wilge er, gior ieg alletidt giernne. Will her met haffue ether gud almegtigste befalet. Actum Roschildt gaardt thend 8 dag iulij anno etc. 73.

Lauue Beck.

Udskrift: Erliigh och welbiurdigh fru, fru Byrgete Gøye till Hørluffsholm, salige Herluff Trolles effterleffuerske, min kiere modersøster och synnderlige gode vhenn, ganntz wennligenn.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve II. 91.