Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Otte Thott (1573-08-10)

10. Aug. 1573.

Otte Thott til Birgitte Gjøe.

Han indbyder Birgitte Gjøe til at overvære hans Søster Lenes Bryllup med Henrik Brahe.

Mynn gands[che............................vor here................................... .........sønderly[g gode] wenn, nest enn venlig thachsiigilse for all got, [huyl]ched iegh 1 altid ganntz gerne forschølle vill, giffuendis eder ganntz venligen [t]ill kiende, at erlig och velbiurdig mand Hendrich Brade till Vidschølle agter vdj de hellige trefoldighedtz naffnn at giøre sit brølup met minn kiere søster, erlig och velbiurdig iomfrue Lene Thot paa Vidschølle denn andenn søndagh nest epter sanctj Michels dagh, som er denn 11 ochtober. 2 Di er min gantz venligenn bønn till eder, atj ville well giøre och haffue denn vmage och kome did till mig same thidt, giørendis eder glad med mich och flere vore guode venner, som mich nest gudtz hielp forhaabendis ere, da forsamled vorder, disligiste atj ville møde vdj Vester Vram 3 och fredagenn till fornne och om løffuerdagenn følge brudenn till Vidschølle. Det at forschølle vdj slig eller anden maade, huor ieg kand. giør ieg gantz gerne. Her med eder den alme gud befalendes. Schriffuit paa Ericbzholm denn 10 augustj anno 73.

Otthe Thot.

s. 632 Udskrift: Ehrliigh och velbuurdich frue, frue Berethe sallighe Herloff Throllis effterleffuersche till Hersløffsholm(!), minn sonderlig guode venn, ganntz venligenn tilschreffuit.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 89. Begyndelsen af Brevet er opløst af Fugtighed.