Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Beate Bille (1573-08-15)

15. Aug. 1573.

Beate Bille til Birgitte Gjøe.

Hun beklager, at det ikke har været hende muligt paa sin Rejse gjennem Sjælland at besøge Birgitte Gjøe, og takker hende for hendes Omsorg for at skaffe hende «gale Ane».

Mynn aller kiereste Berethe och kiere syster, nest myn venligh tacksigelsse for alltt ære och gott, som du megh 1 allttiidtt giortt och beuist haffuer, huilckett du skaltt alle myne dage finde megh gandske guodveligen till att forskylle mett deg udj alle dj made, y mynn ringe macktt kan vere, som iegh deg, myn kiere syster, vell dis plictig er. Kiere syster, hade ieg acted att ville drage tiill deg, nu iegh drog igenem landett, saa kune myn lielighed icke begiffue seg saa, att iegh kune kome till deg for nogenn bestelning, som s. 634 ieg har her i landett paa myne børns vegne, och giore dett meg retelig ontt, att ieg icke kom i tall mett degh, men nar gud vel, ieg komer tiill bage igen, daa vell ieg mett gudzs hielp talle mett deg. Kiere syster, skall du haffue saa megen stor ere och tack for al den umage, du har hafftt och ville flid meg gale Ane 1 , men ieg forstar, ieg far intett aff hine. Kiere syster, saa vell ieg icke lenger forholle deg mett dene myn skriffuelsse, men du skaltt alle myne dage finde meg for thin hule syster. Och vell her mett nu och altid haffue deg den alsomectigste gud beffalendis. Ex Elued løffuerdagen nest effter s. Lauers dagh aar 1573.

Beatte Bille.

Kiere syster, giør vel och sig dine iomfruer mange cm guode netter paa myne vegne och forglem icke myn datter, iomfru Berette 2 , men sig hine cm gode netter paa mine vegne.

Udskrift: Erligh och welbyrdig fru Berette saligh Herloff Troless tiill Herloffsholm, myn kier[e] syster och synderlig guode ven, gandske venligen tilskreffuit.

Egenhænd. ? Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve IV. 48.