Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Oxe (1573-09-04)

4. Septbr. 1573.

Peder Oxe til Birgitte Gjøe.

Han lover at være Birgitte Gjøe behjælpelig med Ordningen at et Mageskifte og at tale med Kongen om hendes Kirketiender. Om Mogens Gjøes Gaard tilraader han at tale med ham personlig.

Kerre Berritte och kerre morsøster, gud beuarre deg fran alth vnth. Ieg haffuer faith dyen skrifluelsse och taldh met dyen skriffuer om dett magleg, tu ville haffue for tvtt

s. 635

s. 636

s. 637 gotz vty Manderopth 1 , desligest om breff paa tynne kyrcke tyner 2 , saa vill ieg nu paa mandag 3 , om gud vill, ieg komer tili k. m., talle hanss k. m. till her om. Troer iche annith, en ieg vill flye deg ende der paa. Saa kand mand och talle met Monss Gøye 4 om den gord, hand haffuer, nu till begraffuelssen. 5 Och wyd nu intet virre att skriffue, men huor ieg kand tiene deg, gørr ieg gerne, och vill haffue deg gud befallith. Aff Køffuenhaggen den 4 septhembriss 1573.

Per Oxsse.

Udskrift: Myn kerre morsøster Berritte Gøye venligen tili egen handth.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XLIX. 166.