Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Ide Truidsdatter Ulfstand (1573-09-12)

12. Septbr. 1573.

Ide Ulfstand til Birgitte Gjøe.

Hun har fulgt Oluf Mouritsen Krognos’ Lig fra Clausholm til Aarhus ; forøvrigt ledsagedes det kun af faa Personer, af hvilke hun nævner nogle; flere stødte til i Aarhus. Hun glæder sig til at faa Fru Birgitte i Tale m. m.

Mynn hierthe allerkieriste hulde søster, gudt welsignne oc be[ware] ether till euige thiidt. Ieg thør iche wmage ether mett lang tachsiigelsse, som mig well høgeligenn burde att giøre, menn ethers mange welgierninger oc stuore huldhedt will ieg aldrig forglemme. Thenn alsomectte herre gudt hanndt werre ethers lønner oc betthaler for thett alttsamenn. M. a. k. h. søster, ieg giffuer ether wennligenn att wiide, att wij kom hiidt mett salige Oluff Mouritzssenn liigh y dagh. Oc war ther grysselige faae folck paa Claxholm, ther fulde hanom hiidt till byenn. Ther war ingenn fremmede fruer wdenn Elssebe her Peder Schrams, Mergretthe her Erich Krabbis 1 , Methe Morthen Krabis. 2 Menn her y byenn møtthe oss nogenn, oc fuldis Anne Albregthis 3 oc Dorethe Lannge 4 mett oss, Pernelle oc Zitzsselle

s. 640 Oxe 1 oc Metthe Knudt Hardennbierrigis 2 fuldis hiidt oc war paa Claxholm. Ieg gleder mig nu emoedt, att ieg kanndt komme i thale mett ether. Michell Suinholtt schall siige ether, hure thett er mett ethers schwder oc wedt. 3 leg will iche wmage ether met lang scriffuilse, menn alle mine dage will findis for ethers hulduillige datther. Saa will ieg nu oc till euige thiidt haffue ether thenn alsomectte gudt beffalendis. Screffuitt i Aarhus then 12 septembris aar 1573.

Idde Falck Gøyes.

Udskrift: Erlig oc welbyurdig frw, frw Bergithe salig Herloff [Trollis], min allerkieriste søster, ganntzsche ydmygeligenn tilschreffuit.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 91. Brevet er noget medtaget af Fugtighed. — Trykt hos Bricka, Frederik II’s Ungdomskjærlighed S. 247 f.