Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Oxe (1573-09-26)

26. Septbr. 1573

Peder Oxe til Birgitte Gjøe.

Han meddeler Resultatet af en Skiftesamling, der har været afholdt efter Oluf Mouritsen Krognos; Skiftet skal fortsættes i Kolding. Han sender Birgitte Gjøe Øl. Om nogle Øxen m. m. Han venter snart at faa hende i Tale.

Kerre Berritte, gud beuarre deg fran alth vnth. Vij haffue verrith samen vty dag. Kristoffer, Mons och ieg haffue giortt klaritt met hans folch bode om løen och sielgaffue, som du aff hoess ligendis sedell 3 haffuer at see, saa s. 642 dye bleffue betallith aff vty dag, saa ner som skriffuerrne och fogderrne, som skulle betalle dem sielff, saa testhmenth bliffuer der vty fulgiortt vndertagith iordegotz. Iomfrue Anne Auelgard 1 for och dy jc daler, som Mass Eskilssen 2 skall antorre hine. Tyn partt, som løffuer lxxxj daler xxix mark v ß, den haffuer ieg att tag, tu tør iche skriffue renttemeysteren till att le deg 3 , tu skalth och inthet myste aff alth dett, deg bøer, y huatt dett kand verre, och skall goe ord inthet helpe der till etc. Hanss heste ville vy intet skiffthe, men loe dem gae till Bollerupth, till Morss Podebusk kand verre der hoess eller hanss bued. Frue Ane var begerrendis j groe klepper och j ganger, dem fich hund. Och vy haffue skreffuith Morss Podbusk, att hand vty dag tre vgger ville mødde vty Rolling, ther ville vy och mødde och skiffthe strax, mittler tyd hand ville ladde sith bued mødde her paa gorden oc skiffther qvegith. Huatt suar vy faa, forfare vy inen en stachith tyd. Saa vyett er nu bestild och icke s. 643 virre. Ieg sender deg j tonne ferst 1 hamborre øell, tu vilth tagen till thache, hund var meg senth vty dag. Met dye øxen tøer ieg intet skriffue vty, men Laffue Bech komer hith paa mandag, saa vill ieg talle met ham om same øxen. 2 Tu skalth och faa humlle, nor tytt bued komer der effther. Ieg haffuer och foytt Matz Eskilsen huess penge, frue Anne hine fatiss till thenne sum att legge vtt paa thenne tyd. Tu vilth sie hine godenatt paa myne vegne. Ieg komer nu snartt hiem, vill gud, skaltu f[a]ytt att vidde, saa ieg thaa kunne ver[re] vty tall met deg. Och huatt ieg kand gørre, deg kand verre till villi och tienst, gør ieg gerne, och vill haffue deg gud befallith. Aff Køffuenhaggen den 26 septtembriss 1573.

Per Oxsse.

Udskrift 3 : Minn kierre morsøsther Byrritte Gøye wenliigen thiill egenn handt.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XLIX. 164.