Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Hans Johansen Lindnov (1573-10-25)

25. Oktbr. 1573.

Hans Johansen Lindenov til Birgitte Gjøe.

Hans Hustru er nedkommen med en Søn, til hvis Daab han indbyder Birgitte Gjøe.

Min gandske wenlig helsenn forsend med gud. Kiere frw Birritthe, morsøster 4 och besynderlige guode wenn, nest min gandske wenlige tacksigelsse, giffuer ieg eder wenligenn att wide, att gud almechtiste haffuer forløsth min kiere høstrw och giffuitt oss en vngh søhnn, huor for s. 644 h[ans] guddomelige naffn skee loff euindelig. 1 Saa acter ieg vdj di hellige trefoldighedtz naffnn art giøre min høstrues kircke gang, disligist [at] lade christene min vnge søn den første søndagh i aduentt, som er den 29 n[ouem]bris nu først kommindis. Thi er till eder min wenlige bøn, att i wille were wbesuerigitt att komme hid till Fobitzlett løffuerdagenn nest til fornne och om søndagenn att hielpe min vnge søhnn till sin christendomm och sidenn giøre eder glad med wos och flere guode wenner, som meg habis nest guds hielp her tha forsammlitt worder. Thett att forskylle finder i meg gandske god willige. Hermed eder gud almechtiste befalindis. Afl Fobitzlett den 25 octobris anno 73.

Hanns Iohansenn
till Fobitzlett.

Udskrift: Erlig och welburdig frue, fru Bere[te] Herloff Throllis till Herloffsho[lm], myn kiere morsøster, gandske wenligen til skriffuit.

Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 93. Brevet er noget beskadiget.