Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Jensen (1573-11-15)

15. Novbr. 1573.

Peder Jensen til Birgitte Gjøe.

Han trøster Birgitte Gjøe i Anledning af Oluf Mouritsen Krognos’ Død og sender hende et af ham forfattet Opbyggelsesskrift. Han lever nu i god Forstaaelse med Niels Andersen Dresselberg. Takker Fru Birgitte for den Hustru, han ved hende har faaet.

Gudtz naade, lycke, welsignelse oc euig benedidelse ynsker ieg eder, min kiære frwe, wid Iesum Christum wor herre, amen. Kiære frue, tacker ieg 1 eder gandske ydmygeligen for altth gott, som i haffue beuist baade mig oc min fattige hustru, huilckit er oss gandske wmueligt met eder atth forskylde. Den almectigste euige gud lønne eder der for i sit euige riige, nar i det best behoff haffuer. Kunde wij icke i andin maade forskylde dett mett eder, da wille wij bede for eder daglige i wore bønner, atth hand schall eder naadelig wid sin kiære søn Ihesum Christum beuare fra altt ont.

Kiære frue, effterdij ieg haffuer forfarit, atth then almegtigste gud haffuer effter sin gode wilge hiemkallit fra denne elendige werden oc till euig ro oc huile eders kiære søstersøn, erligh oc welbyrdig Oluff Stiisen 2 , som nu er salig oc huiler sig wdj herren, kunde ieg icke holde mig, kiere frue, for de store oc mangfoldige welgierninger, i mig oc min hustru wdi mange maade giort oc beuist haffuer, end ieg wilde aff min fattige oc ringe forstand oc trøste eder i disse eders sørge dage mett en liden trøstelig sum, ieg haffuer wdtagin aff Christj ærefulde forklarilsis historie paa Thabor bierg, huilckin skall were eder tilscreffuin oc til itt tacknemelighedtz tegen aff mig for eders store welgierninger 3 . Oc beder ieg eders welbyrdighed gandske ydmygeligen, atth s. 648 i for gudts skyld wille samme lille skienck aff mig, eders flittige thienere, for gode anamme oc tiltacke tage, det kand end mett gudts naadis hielp forbedris. Enddog, min kiere frue, ieg tuiler inthit der paa, att i ere io i alle maade vis paa, atth der [er] itth euigtt liiff til effter dette skrøbelig liiff, oc att i oc skulle faa eders gode wenner att see igien i dett euige liiff, dog haabis mig till gud, att nar i faa dette wdlest, skall det eder icke ilde behage. Kiære frue, kunde ieg icke nu holde mig, att ieg wilde io scriiffue eder till, men her kom bud imellom, atth wij kunde faa atth wiide, huor eder liider. Den euige gudtt spare oc beuaare eder mett karskhed oc sundhed effter sin gode guddommelig wilie, att i motte leffue end itt stund mett oss, om det wore gudtz wilge. Wij ere nu, gud were euig loff, komne till in god rolighed for Niels Anderssen, saa hand nu beuiss sig frommelig mod oss, wij skulle oc skicke oss saa mod hannem igien, att hand skall icke faa skylding till oss 1 . Oc tacker ieg gud oc eders fromhed, atth ieg haffuer faait in from dane quinde, som well wed sin gierning, huilckit hun daglige tacker eder for. Ieg skulle wel screffuit eder fast mere till om andre wilkor oc leyligheder, men ieg wil lade alting bestaa, til gud wil, ieg kandtt sielff komme eder till ordttz. Will gud spare oss, tha acter baade ieg oc Else att tale met eder i iull. Her mett will ieg nu oc altiid haffue eder den almectigste euige gud befallindis till liiff oc siæl met altt, eder kiert er. Den almegtigste euige gud, Iesu Christj euige fader, giiffue eder, eders kiære iomffruer oc gandske huss in lycksalig iull oc itt glædeligtt nytt aar, amen. Screffuit i Stijsbierby met stor hast søndagin nest effter sanctj Martinj dag anno domini 1573.

Peder Iensøn, prest tiill
Stijsbierby oc Mørckøffue vdj
Tudtzeherrit,
eders willige altiid.

s. 649 Udskrift: Erlig, welbyrdig och gudfryctig frue, frw Birgitte Giøe, salig her Herluff Trollis effterleuerske till Herlufsholms frij schole, min gunstige frue oc synderlig gode wenn gandske ydmygeligen tillscreffuit.

Formodentlig egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Topografisk Samling, Stifts-Bjergby Nr. 1.