Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Ide Truidsdatter Ulfstand (1573-11-24)

24. Novbr. 1573.

Ide Ulfstand til Birgitte Gjøe.

Det har gjort hende meget ondt at høre om Birgitte Gjøes Svaghed siden hendes Besøg hos hende. Hun havde en god Hjemrejse til Jylland. Hun har været til Tyge Sandbergs Bryllup og skal snart til Margrethe Friis’. Hun har intet hørt fra sine Fiskere under Norge m. m.

Mynn hiertthe aller kieriste hulde søster, thenn alsomechttte herre gudt haffue althiidt sinn welsignelsse oc benedidelsse offuer ether oc beuare ether althiidt sundt oc karsk wdj gudz ærre oc frychtt. Ieg kanndt aldrig nochsomelligen fuldtacke ether for ethers stoere goedhedt, huldhedt oc mannge welgierninger, som y haffuer beuiist mig oc mine børnn alle alle worre dage wdj saa mange wsiigelige maade, huilckett thenn alsomechtte goede gudt, som alle ting well formaar, hanndt haffuer oc enn goedt wylge, hanndt werre ethers lønner oc bettaller for thenom allesamenns. Ieg will oc aldrig forgleme thenom, saa lennge ieg leffuer. Gudt giffue, ieg wiste y nogenn maade att kunde thienne ether mett, som ieg schulle finndis saa huldt oc ganntzsche goeduilligen till, som y ware minn egenn kiødelige moder. M. a. k. h. søster, giffuer ieg ether wennligen att wiide, att ieg haffuer spurtt, att y haffuer weritt nogitt ilde till passe, siidenn ieg war hoess ether, huilckett gudt weedt mig rettelig wnntt giøre aff altt mitt ganntzsche hiertthe. Thenn alsomectte goede gudt hanndt spare ethers liiff oc helbrede oc lade ether lennge leffue mett mig oc s. 650 minne børnn, thett schall wij alle ønnsche oc begiere huer dag, wij stander paa woris been. Saa kanndt ieg icke fuldscriffue ether till, saa rettelige fast mig lenngis epther ether aff altt mit hierthe, herre gudt wnnde mig att finde ether helbredige, gladt oc snartt. Saa kanndt ieg iche fulscriffue ether till, saa smuchtt wij kom hiidt till lanndett, oc war wij iche emellem Siellanndt oc Iuttlandt wden vj thimer, menn wj hagde dog ingen nødt, for wij hagde raff for 1 , wdenn i Ebbeltofftt wiig ther hellede schwdenn nogitt. M. a. k. søster, liider minne børnn oc ieg enndnu well, gudt werre loffuitt till euige thiidt, hanndt wnnde migh alle thiidt thett samme till ether att spørge for sinn kierre sønns schyldt. Och haffuer wij nu weritt till Thygghe Sanndbierrigs brøllup 2 . Thett war ett smuchtt liidett brøllup, oc thett gich rett well till. Saa maatte ieg loffue Sophj Glob och Iørghenn Friis, att wij schulle komme till Rannders till Mergretthe Friissis brøllup, som schall nu stannde paa søndag viij dage 3 . Ellers schulle Mogenns Gøye haffue werritt hoess Christopher oc ether lenge siiden, gudt setthe thenom goede raadt for 4 . Wij haffuer ingen synderligen thydender hørtt fraa worre Norge fysckere. Thett første gudt will, the kommer hiem, saa schall ieg iche forgleme ether, som tilbyurligtt er. Ieg s. 651 beder ether for gudz schyldt, att i fortenncker mig iche, for ieg iche lennge siidenn haffuer schreffuitt ether till. Her ganger nu ingenn schuder offuer till Siellanndt, for the erre alle y Norghe. Saa thør ieg nu ich[e] wmage ether mett nogenn Iannge scriffuelsse, menn ther som y wedt y nogenn maade, ieg kunde ennthenn giøre eller bestylle nogitt for ether y thenne lanndt endhe, som ieg wdj boer, y wille tha raade oc byude offuer migh som offuer ethers egenn. Ieg will wdj alle maade finndis huldt oc ganntzsche goeduilligenn, som y ware minn egenn kiødelige moder. Mergrette, Magnus och Falck Gøyer 1 oc ieg lader siige ether och ethers iomfruer cm goede natter. Saa will ieg nu oc till euige tniidt haffue ether thenn alsomectte gudt beffalenndis. Ex Schiersøe thenn 24 dag nouembris aar 1573.

Idde Falck Gøyes.

Udskrift: Erligh och welbyurdig frue, frwe Bergitthe, saligh Herloff Trollis, minn allerkieriste søster, ganntzsche ydtmygeligen tilscreffuitt.

Orig, i Rigsark., Adelsbreve XXII. 106. 2