Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Karen Banner (1573)

1573.

Karen Banner til Birgitte Gjøe.

Hun sender Birgitte Gjøe nogle Harer med Løfte om flere. Ønsker at høre om Fru Birgittes Befindende, siden hun kom hjem, og lover, saa vidt muligt, at besøge hende inden sin Afrejse fra Sjælland.

Min a. k. Beret oc min kere nenssøskinbarn(!), gud almectigest uere altid hoss deg med sin hellig ans nade oc beuare deg lenge oc uel ij sin frøt fra alt det, som un[t] ere. Ieg 2 tacker deg sa gerne for all hulihed oc meget gatt oc uil alle min dage huligen oc gerne forskølle af min formaue. Kere nedsøskinbarn, sender ieg deg tho harer, oc beder ieg deg sa gerne, ad du uilt tage dem med tacke. Ij men ui ere hieme oc uij fonger harer, da skalt du ocsa s. 659 fange. Min kere nedsøskin barn, beder ieg deg sa gerne, ad du uilt bøde meg til, om du erst uel til passe, siden du kamst hiem. 1 Den almetigest gud hand beuare dit lif oc hilbret fra alt det, som [unt] ere, det uil ieg sa trolig ynske oc begere af gud, som min egen barne 2 søster. Ieg uil nu icke ophalde deg lenger med min skriuels, men ieg skal giøre mit beste, ad ieg skal tale med deg, inden ieg drager af landet. Ij alle dij made, der Gres(!) oc ieg kand gøre det, du kant haue gat af, skalt du find uos ganske goduilgen der til. Sa uil ieg nu oc altid haue deg gud almetigest befalindes, bindins 3 deg gerne, ad du uilt sege din io[m]fruer mange gode nater. Ex Salt 1573.

Karine Baner.

Udskrift: Erlig, uelbørdig frue Beret Giøy, min kere nedsøskin barn oc besønderlig gode uen, ganske uenlig til skreuen.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve II. 19.