Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Beate Bille (1573)

1573.

Beate Bille til Birgitte Gjøe.

Hun bekræfter Birgitte Gjøes Formodning om, at hendes Broders Hustru venter sin Nedkomst. Hun har gjort sig Umage for at faa en Kjøber til Fru Birgittes Flæsk og venter at kunne faa det afsat til en Hamborger.

Ihs.

Allerkiereste Biergette och kiere syster, nest myn wennligh tacksigelsse for alltt ære och gott, som du megh alttiidtt giortt och beuist haffuer, huilckett du skaltt alle myne dage finde megh ganndske guoveligenn tiill att forskylle s. 660 mett deg udj alle dj made, y myn ringe macktt kann were, som iegh deg, myn kiere syster, well dis plictig er. Kiere systher, skaltt da och haffue saa megen stor tack, for du for saa rettelige well mett megh, nu iegh var hos degh 1 , och for den store umage, du hade mett meg. Hiertte kiere systher, som degh well fortencker, att iegh loffued deg, att iegh skulle skriffue deg till, om dett var santt, att myn broderhøstru Kiersten rede till barsell, saa giffuer iegh deg venlig till kene, att gud vere loffued, att tinerne er sande, att hun reder till barsell, gud alsomectigste giiffue, att dett maa ske hinde och alle hindis guode venner tiill løcke och glede. 2 Kiere syster, som du och talede mett megh om dett flesk, saa har ieg led 3 hørt alesteds her y byen om kømand tiill dett, daa kan ieg ingenn faa, der vell giiffue uden otte daler for skipundett. Nu er meg sagtt, att der skulle vere en Hamborger y Skane och skule vile køffue flesk, och her er en borger y byen, har loffued meg, att han skall skriue same Hamborger til, att han skal kome til Knudstrup 4 til meg, der som han komer, daa vel ieg strax sende hanem till deg. Myn hierte kiere syster, beder ieg deg saa gandske gierne, att der som du vest nogen del, iegh kan bestyre for deg, enten her eller y Skane, att du vile daa byde meg till, da skal du fine meg saa godueligen der til, som ieg var din egen syster. Saa vell ieg icke lenger forhole degh mett dene myn skriffuelse, men du skalt ale myne dage Ande megh for thin hulle syster. Och vel her mett nu och altiidtt haffue deg den almectigste gud befalendis s. 661 bode til siell och liff, och beder deg saa gierne, att du ville vel giøre och sige din iomfruer mange cm gode neter paa mine vegne, och forglem icke min datter iomfru Bierette. Ex Køffuenhaffn fredagen aar 1573.

Beatte Bille.

(Egenhænd.?) Orig. uden Omslag i Rigsark., Adelsbreve IV. 46.