Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Oxe (1574-01-14)

14. Jan. 1574.

Peder Oxe til Birgitte Gjøe.

Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos begynder nu; Holger Rosenkrantz og hans Brødre ere ikke komne. En Karl, som han vilde have gift, vil nu ikke paa Grund af Gjæld.

Kerre Berritte och kerre morsøster. Gud verre altyd met deg och beuarre deg fran alth vilth. Ieg veyd intet att skriffue anneth, en ieg hoffuer, vortt mode gaer nu for seeg, dog komer huerken Holger eller hanss brødre hith. 4 Saa snartt som vy faa nogith handlith, skaltu strax faa mith bud.

s. 663 Den karll, ieg ville haffue giffth, vill iche gifftte seeg, sier, hand sider vty en stoer geld, som ieg troer och santh er, der ieg dett fornam, ville ieg iche trostde ham nogith, hand haffuer doch sacth, dett skall iche skee met nogen vden mith raid. Huatt vor herre haffuer forseth, dett staer vell, och vill nu inske, dett moe gae deg løcheligen och vell till. Dyen helbrede skall verre meg dett helste, ieg nu ville hørre, och vill hermet haffue deg gud befallytt, hand sparre deg lenge sund og helbrede. Aff Køffuenhaggen den 14 ianuarij 1574. Mette sier deg mange gode netter etc.

Per Oxsse.

Udskrift: Myn kerre morsøsterr Berritte Gøye venligen till egen handth.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Personalhist. Saml. 1523 — 1600, Birgitte Gjøe. — Trykt hos Ryge, Peder Oxes Liv og Levnets Beskrivelse, Fortalen Bl. d 2.