Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Mette Rosenkrantz (1574-01-18)

18. Jan. 1574.

Mette Oxe til Birgitte Gjøe.

Hun meddeler Udfaldet af Prøvelsen af Mourits Podebusks Fordringer paa Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos. Saasnart hun bliver rask, vil hun besøge Birgitte Gjøe. Brødrene Rosenkrantz og Gregers Ulfstand udebleve paa Skiftet.

Myn alder kerist morster, gud almst. ver altid hos eder met sin helleg ane oc nad oc b[e]var eder nodleg oc vel ale eder vege fra alt, eder kune skad til sei oc liff, oc vne eder lenge at lefl oc lede vel, thet vil so troleg ynske oc ber aff gvd som meg sel, oc vil ieg 1 haff eder so ganske høleg gerne betack for alt møge ere oc got, som i meg s. 664 altid i so mange mod giort oc b[e]vist haff, huilked gvd ver eder god for, oc skal myn dag fene[s] ganske god villig til at forskyl met god i myn ringe matte i kvne haffe ere hell got. 1 M. a. k. m., giff ieg eder ganske venlig til kene, at i dag var Moris Bosbos i ret om Bolop oc vil haffue, men samefrener haff dømit ham so, at han skal icke haff mer en søster lode. 2 Thet var meg vnerleg, at han vil beger, for thet var imod al rett. M. a. k. m., ieg kvne icke ane en lad eder vid, hver dome var gode, oc gvd ver loff, thet gike nv vel til po eder side. Oc byød ieg eder til met eder iomffru, at ieg vil haff kome [til] eder, nv er ieg bleen noge svag, so at ieg icke kone kome til eder so sna[r]t som [ieg] gerne vil, for ieg er noge svag, men thet føst gvd vil, at ieg blyer moge(!) bere met mig, so vil ieg kome til eder, føre ieg komer hem, met gvd help, for meg lengis aff alt mit hiar efter eder. Oc vil nv ick giøre eder lenge vmag met myn ring skriffils, men i skal myn dag fine meg for eder tro søster datter, ter i icke skal haff tvile po. Vil nv oc altid haff gvd almst. befallene met alt eder kere, oc ber eder, at i vil haff ten vmag oc sie eder iomffrv mange god natt po myn ven. Ex Køfenhan met hast den 18 januarij a° etc. 74. 3

Mætte Oxe.

M. a. k. m., giffer ieg eder ganske venleg [til kene], at ter komen inge af iij Rosenkrans 4 oc icke heller Gres Holegsen 5 , som Moris Bodesbos haff bedet.

s. 665 Udskrift: Erlig oc velbyretig fru Brit Gyøde ganske venlig vd egen hand.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve L. 62.