Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Oxe (1574-01-26)

26. Jan. 1574.

Peder Oxe til Birgitte Gjøe.

Han beretter om Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos, især om Mourits Podebusks Fordringer. Med Deltagelse har han hørt om Birgitte Gjøes Svaghed. Skjødet paa Sigbrits Gaard er tinglæst; han tilraader hende at beholde det sin Livs Tid. Han har givet sine Fogeder Befaling til at imødekomme hendes mulige Ønsker.

Kerre Berritte och kerre morsøster, gud beuarre dig fran alth vnth. Ieg haffuer tuene dyne skriffuelsser bekomith och tacher deg gerne for den och for alth gott etc. Ieg skreff deg, att ther var goen dom vty vor saag, saa senner ieg deg en copye der aff 1 , huor tu aff kand forfare al lelighette(!). Nu hadde ieg meinth, vy skulle haffue skiffth strax, thaa haffuer Moritz Podebusk førtt forre, siden alle vorre samfrender varre draffuen bortt, att ville haflue nogith gotz bode vty Skonne och Iulyn sien partt, som hanss moder skulle till hørre, och her Moritz skulle forholth hine forre. 2 Nu er vor mening intet att slippe, vden vy dømiss der fran, saa gørr[e] vy intet virre, før vorre samfrender kome vtigen, men Mortz taber doch saggen. Ieg høer vgerne, attu haffuer verrith suag, gud vill ieg ønske aff, attu moe lenge leffue och lidde vell, och kand nu intet thenche, huor forre ty forhaller denne saag, dye skulle doch intet vinde der paa, och hoftuitz 3 , gud skall s. 666 nadeligen och vel beuarre deg och ditt att komme vty theriss partt, dett actter(?) andre etc. Ieg formerker iche andith, en Moritz Podebusk vill, att Anne Hardenberg skall førre ind met sien eid, ieg haffuer sactt ney paa tyne vegne att begerre nogen eid aff hene. 1 Vy faa nu att see, nor vorre samfrender komer, som sker paa torsdag 2 , huor viett vy kune kome der met. Met løssørre skaltu inthet bliffue forsømpth met(!). Met iomfrue Anne Abillgard 3 skall ieg gørre all myn fliett till om den gord, och var sind, om hund iche skulle faa den. Desligeste vill ieg hielpe saliig Oluff [s] fogith, som boer vty Lille Nesteth, att faa sien quitanze. Dett skødde loed ieg gaa for seeg vty dag paa Køffuenhagg[ens] byting paa Sibrettz gord till Berritte

s. 667 Rossenkrantz. 1 Nor ieg for dett beskreffuith, vill ieg sende deg dem bodde vtygen, saa kantu antorre dem fraa deg, nor deg siu[n]iss. Ieg ville doch, tu skulle behollet sielff, saa lenge tu leffuede, men tu ramer nu vell sieltf till. Och lengiss meg rett fast att kune fynne deg, och saa tillich vy faer herre affgiortt, vill ieg kome till deg. Vestu nogith, tu entten vill haffue aff Voringborre eller Giselfeld, thaa raed der offuer som offuer dith egith, och er deg heller vnth, en du vilth haffuith, tu vilth der forre skriffue Knud. 2 Ieg haffuer befalid myne fogder, dett dv skall rette dem, huis tu skriffuer. Och vill nu intet skriffue mere, men vill inske aff gud, att ieg moe fynne deg helbrede och sund, som ieg vell gior met gutz help, och vill haffue deg gud befallith, gørendis altyd gerne, huess tu kand verre tienth met. Aff Køffuenhaggen den 26 ianuarij 1574.

Per Oxsse.

Egenhænd. Orig. uden Omslag i Rigsark., Adelsbreve XLIX. 175.