Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Albert Oxe (1574-02-01)

1. Febr. 1574.

Albert Oxe til Birgitte Gjøe.

Han har rigtig modtaget tvende Dokumenter Herlufsholm vedkommende. Samfrændernes Dom paa Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos tilbagesender han. Han lover at besøge Fru Birgitte og sender hende nogle Agerhøns.

Myn ganske venlig, kerlig helsin nu och altid fo[rsend] med vor herre. Kerre morssøster och synderlig guode ven, s. 668 betacker ieg 1 eder ganske gerne for alth erre och guott, som y meg vdj mange maade giort och beuist haffuer, hues ieg altid ganske gerne vyll forskylle och forthinne med hues guott, vdj min mact kan verre. Kerre morsøster, giffuer ieg eder ganske venlig tyll kende, ad ieg haffuer bekomet eders guode schriffuelsse och der hos ien kopy aff skoliens fundas och di[s]ligeste den dom, som gick vdj Ringsted vdj mellum sallig Olle Morrissen och Cristoffuer Gøde, och skulle de vel bliffue forvarit. Den anden dom, som gick nu vdj Køffuenhagen mellum sallig Olloffs aruinger, den sender ieg eder vdj gen efter eders begerring. 2 Och som y schriffuer, ad y vylle gerne talle med meg, saa vyll ieg med guos hielp komme tyll eder paa vonsdag 3 tyll Sortebrøder, om ieg kan elles kome ouer vandet, om gud vyll. Kerre morsøster, sender ieg eder sex agerhøns, och varre de alle leuendis vdj dag, saa var ieg red, ad budet kune ick vel førre dem leuendis frem, der tog ieg dem aff den kune vel varre y fiorten dage henge dem vd 4 , ad y vylle icke forsmaa ien ringe thieng. Och vyll ieg nu icke lenger opholle eder med denne min schriffuelss paa denne thid. Huor vdj ieg kan verre eder tyll vylle och thinst vdj noger maade, skulle y altid finde meg ganske guod vyllig. Och vyll ieg hermed haffue eder guud alsommectiste befalendis. Lader Syssel sige ier mange m guode netter. Datum Olleholm j february 1574.

Albret Oxe.

s. 669 Udskrift: Erlig och velbyrdig fru Berrette Herloff Trollis, min kerre morsøster, ganske venlyg tyll skriffuitt.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve L. 96.