Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Ermegaard Bille (1574-02-14)

14. Febr. 1574.

Ermegaard Og Birgitte Bille til Birgitte Gjøe.

De have med Bedrøvelse erfaret, at Birgitte Gjøe har været syg, siden de besøgte hende, og frygte, at hendes Færden med dem skal have skadet hende. De sende hende efter Løfte en Vise.

Ihs.

Wor gandske wenlyg helsen aldtyd forsent met wor here. Alder keryste Beryte oc wor gode ssøsster, gud were aldtyd hos dyg met ssaa megen tak for ssa mange beuysst welgernynger oc nu j ssynderlyghed, ffor du ffor ssa wel met wos, nu wy wore hos dyg, oc gyorde wos ssa megyd got, huylkyd wy ald wor dage godwelyg fforsskylde wyl met aldt, huys gode j wor rynge magt er, der dyg tyl wely oc gode were kand. 1 Alder kerysste Beryte, gyffue wy dyg wenlyg ad wyde, ded wy fformerker j dyn sskryffuels, ad du har wert ssa ylde tyl pas, ssyden wy drog ffran dyg, oc beffrygter wy wos, ad ded gyorde dyg ont, ad du wost ssa megyd ude met wos. Gud aldmegtysst were loffuyd, ad ded er beder met dyg, oc hand sspare dyg lenge oc wel tyl pas. Wos har ret lengds effter dyg, ssyden wy sskyldys ad, oc sskaltu oc haffue ssa megen tak ffor dyne rod, du ssende wos, oc ssende wy dyg dend wysse 2 , wy loffuyd dyg, oc bede s. 670 gerne, ad du ike wyit ffortenke wossyd 1 , ad du har tøffd ssa lenge effter dend. Aider kerysste Beryte, wj wyl nu ike wyder opholde dyg met dende wor sskryffuels, men wyle ald wor dage huldelyg og gerne gøre, huys du kandt haffue ere oc gode aff elder were tyent met, ded tro wysst, oc wyle her met haffue dyg gud aldmegtysst befalindis met alt, huys dyg kerter. Gør wel oc ssy dyne iomffror mange godeneter pa wore wegne. Ex Egydt dend 14 ffebruarj 1574.

Ermegordt Bylde.
Beryte

Udskrift: Erlyg oc welbyrdyg ffroe, ffru Beryte Herluff Troldys, wor kere ssøsster oc bessynderlyg gode wen, gandtz wenlyg tyl sskreffuyd.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve IV. 140.