Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Anne Hardenberg (1574-03?)

Marts 1574?

Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe.

Hun har med Sorg erfaret, at Birgitte Gjøe igjen har været syg. Peder Oxe vil besøge Fru Birgitte. Hun beder Fru Birgitte bestille hende Eddike i Lybæk. En af de hende paa Skiftet tilfaldne Stude er kommen ind blandt Christoffer Gjøes Kvæg. Hun har ikke Lyst at besøge Fru Birgitte i Helligdagene. Sender et Brev fra Jørgen Rosenkrantz m. v.

Myn a. k. farsøster, gud almetteste werre altiid mett eder och spare och beuore eder lenge, der well ieg gud troliig(!). 1 Gud wed, huor ille tiill freds ieg er, for ieg formerker s. 678 y eders skriffuelse, att y haffuer werred syg ygen. Den almetteste euig gud hand sparre och styrke eder mett s. 679 siin helig and och naade, att y kunne kome well tiill eders helbred ygen. Ieg formerker, att Peder O. wiille drage tiill s. 680 eder y dag. Ieg taker eder saa gerne for eders gode tiillbud, att y wiille flii meg bud tiill Lybck, och wiille ieg s. 681 saa gerne bede eder, att y wiille haffue giortt saa well och bestelled meg vj tynner edick, och y wiille forstreke meg s. 682 mett peninge der tiill, tiill gud well, ieg komer tiill eder.

s. 683 Nyls lensen 1 och den karll, ieg haffde paa Bollerop, kom hiem y natt, och saa Nils ien aff eders stude, som eder wor tiillfallen, blantt Krestoffers fee, da kende hand seg wed den och sade, hand hørde eder tiill, och tog den och lod en følles mett mytt fee, saa ieg forser meg, att dett komer paa taarsdag, saa well ieg bode senne eder den och eders aned fee, her er paa gorden, tii ieg haffuer nu faaed dett tiill samen, som wor hus bynnerne. Som y beger, att ieg skulle kome tiill eder y helliig dagene, saa well ieg møged heller kome tiill eder, først y erre aliene, och pas ieg icke heller paa att see den leg. Ieg senner eder inges ................................ 2 eder den helbred, att y kunne kome tiill Københaffn. 3 Rett nu kom mytt bud fraa Iøren

s. 684 Rosenkranz, och senner eder hans breff 1 , att y kand forfare meni[n]gen der aff. Myn morbroder 2 skriiffuer och att well kome. Myn a. k. farsøster, ieg beffaller eder den euig gud y wold. Skreffued onsdag mett hast. 3

A. O. M.

Udskrift: Myn kerre farsøster fru Berrette Giøe g. w. t. sk.

Egenhænd. Orig. i Rigsark., Adelsbreve XXIII. 188. — Trykt hos Bricka, Frederik II’s Ungdomskjærlighed S. 250 f.