Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Oxe (1574-04-30)

30. April 1574.

Peder Oxe til Birgitte Gjøe.

Han har med Glæde erfaret, at Birgitte Gjøe har det bedre, og beder hende ikke bekymre sig for Jørgen Marsvins Proces. Han har talt med Niels Hemmingsen om Machabæus’ Ansættelse ved Universitetet. Sender en Kiste. Sender Figen og Malvasier m. m. Haaber snart at komme hende i Tale.

Kerre Berritte och kerre morsøster, gud beuare deg fran alth vnth. Ieg haffuer faith tyn skriffuelsse met Sten Brade 3 och hør gerne, attu erst effther leligheden vty thenne grøe 4 vell till paaess, gud skall beuarre deg frem ybeyr. 5 Ieg forseer aff tyn skriffuelsse, attu gremer deg forre Iøren Marsuyn saag met skolien. Saa grem deg kund intet, dett skall iche haffue nøid for en ß. K. m. sier nu selff, hand haffuer ingen rett. 6 Ieg vill och vell haffue ith indseinde met, atthet skall gaa rett till. Sett fordye dith sien till fress. Ieg komer och vell hiem her forre inden, saa ville vy virre talle der om.

s. 686 Ieg haffuer och tald met doctter Nieltz, taa haffuer hand loffuith goed hanell met meyster Machebeuss, dett første nogit bliffuer ledych her vty vnyversitett. 1 Ieg sender deg den kiste beselth 2 aff Kristen Viend. 3 Huatt y den er, veyd ieg iche. Hand gør deg vell sielff beskeid, nu hand komer till deg. Ieg sender deg j korre figen, jc pomeranth, en liden leyell 4 met maluoisir, slig som tu begerrith. Tu vilth teg tagge lidett till thache. Ieg haffuer buid, saa tu skalth faa merre, om hand smager deg. Dett er rett fenedix 5 maluosier. Ieg sender deg och j ferring ostertz, tye erre rett ferske, ieg ville, dye ville smagge deg vell. Och hoffuiss nu snartt att kome hiem, saa vill vy virre talless samen. Och huatt tu kand verre tientt mett, gorr ieg gerne, och vill befalle deg gud, hand sparre deg lenge sund och helbrede. Aff Køffuenhaggen den 30 ap[ri]lliss 1574.

Per Oxsse.

Udskrift: Myn kerre morsøster Birritte Gøye venligen till egen handh.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XLIX. 171.