Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Pernille Gøye (1574-05-04)

4. Maj 1574.

Pernille Gjøe til Birgitte Gjøe.

Hun takker for et Smykke, som Birgitte Gjøe har foræret hende. Hendes Haab om at træffe Fru Birgitte i Roskilde blev tilintetgjort ved dennes Sygdom.

s. 687 Miin gandske godwelliig hellsen alltiid for sendt med gud. Miin allerkiereste farsoster, ieg 1 thacker eder gandske ydmygelliig och gierne for møged beuist gaadt och sønderlliig nu for eders smøke, y nu sende meg och meg ther med begauet hauer. Ther som ieg weste wdj nogen maade att giøre thed, eder thienstlliigtt wor, wiille ieg ther tell aff formuen fiindes for eders welliige broder dather etc., ther allttiid mer end gierne well giøre, hues eder kiert er etc. Allerkiereste farsøster, ieg haude nu saa well forhaued, att ieg skulle haue fundett eder her, nu fornemer ieg aff mester Hans 2 , att y hauer wered noged suag, dog siiger hand meg nu, att ded er blleuen naaged beirre, dend allmect. gud wnde oss, att ded maathe blliiue langwarendis, och wy alltiid maathe spøre eders sundheds wellfartt, och hand wnde oss att fiinde eder helbred och gllaad etc. Aller kiereste fasøster, saa well ieg ecke nu lenger ophalle eder med dene miin riinge skriuellse, mens saa lenge ieg leuer, fiindis for eders hørsom broder dather, om ded wor wdj miin magtt, att ieg kunde giøre naged, ther eder wor tell welle eller thieneste etc., thed gud kiende, huecked ieg tell sell och liiff med alld langwarendis løch och wellffartt well haue eder beffallendis etc. Miin moder lader hellse eder med mange m gode nether. Aff Roskiilld thend 4 dag maaj anno 1574.

Pernelle Gøie.

Udskrift: Erlliig och welbyrdiig frw Bergete Gøie, salliig Herlloff Trolles efftherleuerske, miin allerkiereste farsøster, gandske ydmygelliig tell skreuett.

Orig, med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 96.