Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Frederik Leiel (1574-05-14)

14. Maj 1574.

Frederik Leiel til Birgitte Gjøe.

Han takker for to Kvier, Birgitte Gjøe har foræret ham, og sender hende en Del Lærred, hun har bestilt, m. m. Efter hendes Ønske har han vexlet Penge for hende i Guld og vil gjøre sig Umage for ogsaa at vexle Penge for Birgitte Rosenkrantz. Om Erlæggelse i Guld af Fru Birgittes Rentepenge.

Vennliig hiellssen ether nu oc altiidtt tiillfforen sienntt mett gudtt. Kiere fru Beritte, nest megen tacsigelsse for altt ere oc gott oc for eders ij wnge quier, attj nu siennde meg, for huilckett gudtt were eders lønn, oc ieg mett altt thienstactiighett wiill giøre oc thienne ether wdj hues maade, att ether kandtt were tiill ere oc gott. 1 Kiere fru Beritte, siender ieg ether nu mett thenne eders thienere effther eders begiering hues leritt. attj hos meg bestiltt haffuer, som her effther følger:

2 str., huer str. 40 alne, er 80 alne, alen 16 stiuer er 40 gamble daler.

Enn 2 str., thett enne støcke 43 alne, thett andett 41 alne, huer alenn 11 stiuer, oc er 84 alne bode støckenne, facitt xxjx gambell daler j ortt.

Enn 5 str., alle v str. alenn 9 stiuer oc holler 205 alne tiillhoffue, facitt lviij daler v str.

Enn for kistenn, thett ligger wdj packitt, oc att førett omboer j ortt.

Suma koster forne leritt in als daler gamble jcxxv.ij daler v stiuer. 2

s. 689 Kiere fru Beritte, hues andett, attj wrtter oc spesserij haffuer hos meg bestiltt, er, gudtt were ere, komen hiidtt tiillstede, wndertagitt canarij siucker, thett kandt ieg icke faae 4 pundtt for en daler, oc ther hos thett feniicke konfect 1 er icke heller att bekome, naar komer eder tiill pas, attj wiille lade anamett.

Som y schriffuer meg tiill, attj tiill Hans Olssens 2 haffuer sientt meg paa thette forne leritt oc spesserij ittc daler, saa haffuer ieg icke anamett wden lxxx daler, myn suager schriffuer icke meer att haffue anamett. Eders jc daler att wessle eder giull fore, haffuer ieg en partt wessell eder dobell ducatter fore, hues y thec daler icke er dobell ducatter fore, wiill ieg fly eder engelotter oc kronner, naar attj siender meg budtt, att huem ieg skall leffre giull tiill for forne c daler.

Kiere fru Beritte, iomfru Beritte Rossenkrandz 3 haffuer oc sientt meg ett c daler tiill att fly henne kronner oc rinsk giull fore. Ieg wiill giøre mitt beste, menn ieg frøcter, hun icke skall bekome andett enn engelotter for thennum, støckitt ij daler j ortt, om hun wiill. Men kandt ieg icke andett gull bekome, thaa skal thettc daler were tiill gode rede igen, att ieg her paa motte bekome beskeen, for hun schriffuer om rinsk gull, oc her komer icke wdenn rossennobell, engelotter oc wndertiden kruner oc dobell ducatter, men ingen rinsk gøllen tiill att foruessle. 4 Ieg haffuer saugtt borgmester Iacop 5 om the rentte peninge, attj begiere giull oc icke daler, oc ther effther wiill handt sige thennum tiill, som haffue peninge paa rentte, att the ther wdj skulle fornøge s. 690 eder. Ieg skulle yder mere schriffue eder berre beskeenn, men stunderne wiill icke recke tiill. Rader offuer meg som eders thienere. Gudtt were mett ether. Actum then 14 maij 74.

Fredttrich Leyell.

Ieg haffuer 8 riis frandz papir tiill ether, gudt giiffue, thett matte thiene eder. Her er ingen figen att bekome, som ieg torff siende eder att forthiene tack mett.

Udskrift: Erliig oc welbyrdiig fru, fru Beritte Giøe tiill Herluffsholm, myn sønnderlige gode wenn, wenligen.

Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 99.