Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Pernille Oxe (1574-06-07)

7. Juni 1574.

Pernille Oxe til Birgitte Gjøe.

Hun takker Birgitte Gjøe for hendes Indbydelse til hende og hendes Sønner, hvilken de dog ikke kunne modtage, da den er kommen saa sent. Hun glæder sig over, at det gaar saa godt i Herlufsholms Sag med Jørgen Marsvin. Hvis Fru Birgitte ikke kommer til Kjøbenhavn, vil hun sikkert komme til hende.

M. a. k. moster, gud beuare eder altyd nadelyg oc uel fra alt det, eder kand uere skaedelyg enten tyl sel eller lyf, oc hand for syn kere søn skyl lade eder lenge leue oc lyde uel, det uyl ieg sa trolyg bade iunske oc bede af gud, som y war myn egen moder, det mad y uyst tro. M. a. k. moster, sa uyl ieg nu for tydens korthed skyl lade al lang betakelse bestaed, men dog skal alle eders mangfoldyg uelgernynger blyue vdtforglemt hos meg, sa lenge som ieg leuer, med al trohed, for ieg maed uel bekend, adt ieg aller kand forskylled, men gud almetyegest hand skal beløne eder edt alsamen, oc myn uyl skal uere gud 1 , sa lenge som ieg leuer, s. 692 sa sant helpe meg gud. M. a. k. moster, sa gyuer ieg eder nu ganske uenlygen tyl kend, adt ieg y tysdag aften 1 fyk eders gude skryuels, som y hade skreued meg tyl pyns dag 2 , oc ieg der y formerke, adt y war begerendes, adt ieg uylle nu kome tyl eder pa tysdag 3 , eller ieg uylle lade myne søner 4 kome tyl eder pa same tyd, for y skolle om onsdagen 5 gaed y redt med Iøren Marsuyn. 6 Sa betacker ieg eder pa det aller uenlygest, m. a. k. moster, for eders gude skryuels, oc for y uylle haue meg oc dem tyl eder pa same tyd. Sa mad y uyst tro, adt dersom ieg hade uered sa tyl pas, adt ieg had kond kome tyl eder, dae skolle ieg redtlyg gerne haue gyurdt edt, som ieg war uel pletyg, oc der som ieg hade uyst, adt y uyl had myne søner tyl eder pa den tyd, dae skolle de som gud sa red gerne had komed tyl eder, som y hade uered myn egen moder. for v haue sa uel forskylt edt y sa mange made. Men nu fyk ieg yk eders skryuels for end pa tysdags aften sylle, sa adt det war yk molycgt, adt de konde kom sa tylyg. Sa uyl ieg haue bed eder sa ganske uenlygen, m. a. k. moster, adt y uyl haue meg edt vdfortench, for gud ued, adt der som ieg hade faed sa tylyg adt uyde, dae skole de sa redt gerne had komed som tyl meg sel, sa sant helpe meg gud. Oc gud ued, ad det er meg hertelyg kert, adt det gek eder sa uel y eders rettergang, gud uere Iaued, men det konde yk andet, for y hauede en redferdyg sag pa ad staed 7 , men gud kende ham for al den besueryng, hand gør eder, for ieg kand yk tro andet, end hand ued iu uel, adt hand kand

s. 693

s. 694

s. 695 yndt uynde der af. M. a. k. moster, sa gleder ieg meg nu tyl edt, adt myn broder har saed meg, adt y uyl med guds help kome hyd tyl byen. Den almetyge here oc gud styrke eder med syn helyg ands nad, sa adt y mod iu uyst kome, dae ued gud, det er men(!) en stor glede, oc der som y yk kome hyd, dae uyl ieg uyst kome tyl eder, for end brylop blyuer 1 , for y kunde aller tro, sa red herttelyg fast meg som meg(!) lenges efter eder, oc sa vnd ieg har hadadt 2 , ad ieg har yk uered hos eder. 3 Ieg beder ether, a. kereste modersøster, adtt y will nu wist komme thiill meg. Will ieg nu intedtt forbii meg y mod ether, men y skall althid finde meg saa som etherss datter thiill adtt gørre alltt, huess y kand haffue ere och gott aff, det maa y wist forlade ether thiill. Hermed will ieg haffue ether, min aller keriste modersøster, den alsommechtiste gud euindelig befalendiss, hand spaare och beuare ether well althid fra alltt vndtt. Aff Kiøbenhaffn den vii iunij anno 1574.

Pernille Oxe.

Egenhænd. Orig, uden Omslag i Rigsark., Adelsbreve L. 78.